Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej. - Dz.U.2004.125.1308 - OpenLEX

Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.125.1308

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 6 maja 2004 r.
w sprawie zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej niewymagającej zezwolenia, zwanego dalej "zgłoszeniem", oraz tryb jego składania.
Ustala się wzór zgłoszenia stanowiący załącznik do rozporządzenia.
1.
Przedsiębiorca zamierzający wykonywać w sieci publicznej działalność telekomunikacyjną niewymagającą posiadania zezwolenia telekomunikacyjnego dokonuje zgłoszenia tej działalności co najmniej na 28 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
2.
Zgłoszenie składa się w formie pisemnej zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 2, do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej "Prezesem URTiP", niezależnie od rodzaju zgłaszanej działalności telekomunikacyjnej oraz formy prawnej przedsiębiorcy.
3.
Przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem przedstawia dokumenty pozwalające Prezesowi URTiP stwierdzić, że dane przedsiębiorcy zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
Jeżeli zgłoszenie jest niekompletne, Prezes URTiP wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania, informując że w razie nieuzupełnienia zgłoszenia w tym terminie, pozostaje ono bez rozpoznania.
O zmianach stanu faktycznego i prawnego ujętego w zgłoszeniu w pkt 1-3, zaistniałych od czasu ostatniego zgłoszenia, przedsiębiorca informuje w formie pisemnej Prezesa URTiP oraz przedstawia dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz.1121).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZGŁOSZENIA DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

........................

(miejscowość, data)

Prezes

Urzędu Regulacji

Telekomunikacji i Poczty

..............................

..............................

adres1

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

1. Oznaczenie przedsiębiorcy2, jego siedziby i adresu: .....

............................................................

............................................................

województwo ......... miejscowość ....... kod pocztowy .....

ulica ..................... nr domu ........ nr lokalu .....

Adres do korespondencji:

województwo ......... miejscowość ........ kod pocztowy ....

ulica .................... nr domu ......... nr lokalu .....

nr telefonu ........ nr faksu ....... e-mail ..............

2. Oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy: ................

............................................................

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców3: .....................

4. Rodzaj i zakres zamierzonej działalności

telekomunikacyjnej4

Lp.I. Eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej
1publiczna sieć telefoniczna, której infrastruktura telekomunikacyjna oraz wszystkie zakończenia są zlokalizowane w całości na obszarze jednej gminy
2stacjonarna publiczna sieć telefoniczna wykorzystująca zasoby numeracji udostępnione przez operatora publicznego
3stacjonarna krajowa (wykorzystująca wyłącznie linie przewodowe) sieć transmisji danych
4stacjonarna krajowa (wykorzystująca urządzenia radiowe) sieć transmisji danych
5stacjonarna sieć transmisji danych (wykorzystująca wyłącznie linie przewodowe) przeznaczona do świadczenia usług międzynarodowych
6stacjonarna sieć transmisji danych (wykorzystująca urządzenia radiowe) przeznaczona do świadczenia usług międzynarodowych
7stacjonarna wyodrębniona sieć teletransmisyjna (wykorzystująca wyłącznie linie przewodowe) przeznaczona do świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
8stacjonarna sieć teletransmisyjna (wykorzystująca radiolinie) przeznaczona do świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
9radiowa sieć przywoławcza
10radiowa sieć dyspozytorska typu trankingowego
11sieć satelitarna typu VSAT
12sieć publiczna założona w jednym budynku mieszkalnym przeznaczona do rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych (sieć telewizji kablowej) adres budynku ...............
13sieć transmisji danych utworzona na bazie sieci przeznaczonej do rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych (sieć telewizji kablowej)
14inne sieci:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Lp.II. Świadczenie usług telekomunikacyjnych
1usługi telefoniczne świadczone w publicznej sieci telefonicznej, której infrastruktura telekomunikacyjna oraz wszystkie zakończenia zlokalizowane są w całości na obszarze jednej gminy
2usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, wykorzystującej zasoby numeracji udostępnione przez operatora publicznego
3usługi telefoniczne świadczone w sieciach operatorów posiadających zezwolenie na eksploatację publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej
4usługi dzierżawy krajowych łączy telekomunikacyjnych
5usługi dzierżawy międzynarodowych łączy telekomunikacyjnych
6usługi transmisji danych w ruchu krajowym świadczone w eksploatowanej stacjonarnej sieci transmisji danych
7usługi transmisji danych w ruchu międzynarodowym świadczone w eksploatowanej stacjonarnej sieci transmisji danych
8usługi międzynarodowej transmisji danych świadczone w eksploatowanej stacjonarnej sieci transmisji danych, realizującej łączność przy użyciu urządzeń radiowych o zasięgu przekraczającym granice Rzeczypospolitej Polskiej
9usługi transmisji danych w ruchu krajowym świadczone przy wykorzystaniu sieci (łączy) innych operatorów
10usługi transmisji danych w ruchu międzynarodowym świadczone przy wykorzystaniu sieci (łączy) innych operatorów
11usługi transmisji danych, w tym usługi dostępu do sieci Internet, świadczone w sieci transmisji danych utworzonej na bazie sieci telewizji kablowej
12usługi zapewniania dostępu do sieci Internet świadczone za pomocą łączy komutowanych w sieciach innych operatorów
13usługi zapewniania dostępu do sieci Internet świadczone przy wykorzystaniu łączy stałych dzierżawionych od innych operatorów
14usługi zapewniania dostępu do sieci Internet świadczone za pomocą eksploatowanej sieci transmisji danych
15usługi przywoławcze
16usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji danych i transmisji głosu świadczone za pomocą radiowych sieci dyspozytorskich typu trankingowego
17usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci satelitarnych typu VSAT
18usługi transmisji sygnałów w zakresie rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych i telewizyjnych
19inne usługi: ........................................................

.....................................................................

Lp.III. Udostępnianie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez innych operatorów
1usługi telefoniczne świadczone w publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej
2usługi telefoniczne świadczone w publicznej ruchomej sieci telefonicznej
3usługi transmisji danych
4usługi zapewnienia dostępu do sieci Internet
5usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
6inne usługi:

.................................................

5. Obszar, na którym będzie wykonywana zgłaszana działalność

telekomunikacyjna5

.........................................................

.........................................................

6. Data rozpoczęcia zgłaszanej działalności telekomunikacyjnej6

dzień .................. miesiąc ........... rok ...........

Imię, nazwisko i podpis osoby/osób upoważnionych do

reprezentowania przedsiębiorcy7

....................... .........................

....................... .........................

....................... .........................

Objaśnienia:

1 Zgłoszenia należy kierować na adres Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Warszawie lub właściwego miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorcy oddziału okręgowego Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Informacja o oddziałach okręgowych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty:

1. Dolnośląski Oddział Okręgowy z siedzibą we Wrocławiu - dla województwa dolnośląskiego,

2. Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy z siedzibą w Bydgoszczy - dla województwa kujawsko-pomorskiego,

3. Lubelski Oddział Okręgowy z siedzibą w Lublinie - dla województwa lubelskiego,

4. Lubuski Oddział Okręgowy z siedzibą w Zielonej Górze - dla województwa lubuskiego,

5. Łódzki Oddział Okręgowy z siedzibą w Łodzi - dla województwa łódzkiego,

6. Małopolski Oddział Okręgowy z siedzibą w Krakowie - dla województwa małopolskiego,

7. Mazowiecki Oddział Okręgowy z siedzibą w Warszawie - dla województwa mazowieckiego,

8. Opolski Oddział Okręgowy z siedzibą w Opolu - dla województwa opolskiego,

9. Podkarpacki Oddział Okręgowy z siedzibą w Rzeszowie - dla województwa podkarpackiego,

10. Podlaski Oddział Okręgowy z siedzibą w Białymstoku - dla województwa podlaskiego,

11. Pomorski Oddział Okręgowy z siedzibą w Gdyni - dla województwa pomorskiego,

12. Śląski Oddział Okręgowy z siedzibą w Siemianowicach Śląskich - dla województwa śląskiego,

13. Świętokrzyski Oddział Okręgowy z siedzibą w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego,

14. Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy z siedzibą w Olsztynie - dla województwa warmińsko-mazurskiego,

15. Wielkopolski Oddział Okręgowy z siedzibą w Poznaniu - dla województwa wielkopolskiego,

16. Zachodniopomorski Oddział Okręgowy z siedzibą w Szczecinie - dla województwa zachodniopomorskiego.

2 Należy wpisać firmę (nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą); w przypadku spółki cywilnej należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich wspólników oraz nazwę spółki.

3 Należy zamieścić numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer w ewidencji działalności gospodarczej lub numer w innym właściwym rejestrze.

4 Zaznaczyć zamierzoną działalność telekomunikacyjną, która może polegać na świadczeniu lub udostępnianiu usług telekomunikacyjnych oraz eksploatacji sieci telekomunikacyjnej. Zgłaszający zaznacza sieć telekomunikacyjną, jaką zamierza eksploatować, oraz rodzaje usług telekomunikacyjnych, jakie zamierza świadczyć lub udostępniać. W przypadku prowadzenia działalności telekomunikacyjnej z wykorzystaniem eksploatowanej sieci należy zgłosić eksploatację tej sieci (ze wskazaniem jej przeznaczenia), przykład: "eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej: stacjonarna krajowa (wykorzystująca wyłącznie linie przewodowe) sieć transmisji danych, świadczenie usług telekomunikacyjnych: usługi zapewnienia dostępu do sieci Internet świadczone za pomocą eksploatowanej sieci transmisji danych, usługi zapewnienia dostępu do sieci Internet świadczone przy wykorzystaniu łączy stałych dzierżawionych od innych operatorów".

W przypadku zgłaszania zamiaru wykonywania działalności telekomunikacyjnej nieujętej we wzorze zgłoszenia, należy odpowiednio zaznaczyć pozycję "inne" i samodzielnie określić rodzaj i zakres zamierzonej działalności telekomunikacyjnej.

5 W przypadku zgłoszenia działalności na obszarze mniejszym niż obszar całego kraju należy wskazać nazwę gminy, powiatu lub województwa, na którym działalność będzie wykonywana; w przypadku eksploatacji sieci publicznej założonej w jednym budynku mieszkalnym, przeznaczonej do rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, należy podać adres budynku mieszkalnego.

6 Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 28 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zgłaszanej działalności. Za dzień dokonania zgłoszenia przyjmuje się dzień jego złożenia w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a w przypadku przesłania drogą pocztową (przesyłką poleconą) - dzień nadania w urzędzie pocztowym. Rozpoczęcie zgłaszanej działalności może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po 28. dniu od dnia dokonania zgłoszenia, przy czym dnia dokonania zgłoszenia nie wlicza się do okresu, jaki musi upłynąć zanim zostanie rozpoczęta zgłaszana działalność.

7 Należy dołączyć dokument potwierdzający, że zgłaszający jest przedsiębiorcą (aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

W przypadku gdy w imieniu przedsiębiorcy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, należy także dołączyć dokument pełnomocnictwa.