Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.98.652

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 20 września 1920 r.
w przedmiocie zgłaszania zatruć ołowiem, cynkiem, fosforem, arszenikiem i rtęcią w zakładach przemysłowych, fabrykach i warsztatach.

Na podstawie art. 2 p. 12 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Ust. № 63, poz. 371), oraz art. 1 ust. 2 art. 3 ust. d. i art. 24 ustawy w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób występujących nagminnie z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. Ust. № 67, poz. 402), zarządzam w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, co następuje:
Art.  1.

O każdym przypadku zatrucia ołowiem, cynkiem, fosforem, arszenikiem i rtęcią w zakładach przemysłowych, fabrykach i warsztatach, jak również o każdym przypadku, wzbudzającym podejrzenie, co do któregokolwiek z wymienionych zatruć należy w ciągu 24 godzin zawiadomić właściwe władze komunalne z podaniem nazwiska i dokładnego adresu chorego.

Obowiązek zgłaszania obciąża osoby, wymienione w art. 5 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, oraz innych chorób występujących nagminnie, a w szczególności:

a) lekarza wezwanego do porady;
b) kierowników zakładów leczniczych i położniczych;
c) każdą osobę zajmującą się dozorem lub pielęgnowaniem chorych;
d) głowę rodziny lub osobę, na której pieczy znajduje się chory;
e) kierowników wszelkich zakładów przemysłowych, fabryk i warsztatów.
Art.  2.

Władze komunalne względnie ich organy sanitarne po otrzymaniu zgłoszenia winny niezwłocznie zarządzić dochodzenie celem ustalenia rozpoznania zatrucia i jego pochodzenia, zawiadamiając jednocześnie o otrzymanem zgłoszeniu właściwy powiatowy Urząd Zdrowia.

Powiatowy Urząd Zdrowia poda ustalony pod względem rozpoznania przypadek do wiadomości właściwemu Inspektorowi Pracy i w porozumieniu z nim w myśl art. 9 ustawy w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób występujących nagminnie stwierdzi, czy zarządzone przez władze komunalne środki zapobiegawcze są przeprowadzone i wystarczające, a ewentualnie wyda potrzebne dalsze zarządzenia.

Art.  3.

Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia będzie karane w myśl art. 25 ustawy w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych, oraz innych chorób występujących nagminnie.