Zgłaszanie podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1045 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanego dalej "zgłoszeniem";
2)
sposób dokonywania zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane zgłoszenia;
3)
wzory formularzy zgłoszeń.
Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Wzór formularza zgłoszenia:
1)
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
rozpoznania gruźlicy - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3)
podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
4)
rozpoznania zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) albo zachorowania na zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) lub zgonu osoby zakażonej HIV lub chorej na AIDS - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
5)
podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Zgłoszenie jest dokonywane w postaci:
1)
elektronicznej - w formie dokumentu elektronicznego:
a)
sporządzonego i przesłanego z wykorzystaniem formularza elektronicznego wystawionego w Systemie Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650), albo
b)
sporządzonego w systemie teleinformatycznym, w którym podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną pacjenta, a następnie przesłanego bezpośrednio do prowadzonego w systemie teleinformatycznym rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy, albo
c)
przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej - jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy, albo
2)
papierowej - przesyłką poleconą lub bezpośrednio za pokwitowaniem, w kopercie opatrzonej wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i oznaczeniem "ZLK".
Zgłoszenie:
1)
w postaci elektronicznej, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a oraz b, jest przekazywane państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, u której powzięto podejrzenie lub rozpoznano zakażenie, zachorowanie na chorobę zakaźną lub zgon z ich powodu, a w przypadku osoby bezdomnej lub osoby o niemożliwym do ustalenia miejscu zamieszkania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu;
2)
w postaci elektronicznej, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. c, oraz w postaci papierowej, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest przekazywane państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu.
1. 
W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej wskazanej w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia zgłoszenie jest dokonywane telefonicznie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z ich powodu, na numer telefonu alarmowego opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
2. 
W sposób określony w ust. 1 zgłasza się również wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych wskazanych w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli w ocenie lekarza lub felczera okoliczności wymagają podjęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej natychmiastowych działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego.
3. 
Zgłoszenie telefoniczne, o którym mowa w ust. 1 i 2:
1)
obejmuje dane, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie koniecznym do podjęcia działań zapobiegawczych lub przeciwepidemicznych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2)
jest potwierdzane, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego dokonania, zgłoszeniem w postaci elektronicznej albo papierowej, o których mowa w § 4.
Zgłoszenie dotyczące podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, które stwierdzono na obszarze przejścia granicznego, jest przekazywane odpowiednio państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu albo państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla tego przejścia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 . 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

ZAKAŻENIA I CHOROBY ZAKAŹNE, W PRZYPADKU KTÓRYCH PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA, CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB ZGONU Z ICH POWODU DOKONUJE SIĘ ZGŁOSZENIA

Część I. Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia każdorazowo telefonicznie oraz potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej:
1)
błonica;
2)
bruceloza;
3)
cholera lub zakażenie toksynotwórczym szczepem Vibrio cholerae;
4)
choroba wirusowa Ebola (EVD) oraz wirusowe gorączki krwotoczne o wysokiej śmiertelności, w tym Marburg i Lassa;
5)
dżuma;
6)
gorączka Q;
7)
grypa wywołana nowym lub niesubtypowalnym szczepem wirusa;
8)
grypa ptaków u ludzi lub grypa wywołana innymi szczepami pochodzenia zwierzęcego u ludzi;
9)
inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis;
10)
odra;
10a)
ospa małpia;
11)
ospa prawdziwa;
12)
ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);
13)
wąglik w postaci płucnej;
14)
zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej.

Część II. Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia w postaci papierowej lub elektronicznej:

1)
bąblowica i wągrzyca;
2)
biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2;
3)
borelioza z Lyme;
4)
chlamydiozy - przenoszone drogą płciową;
5)
Chikungunya;
6)
choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste;
7)
czerwonka bakteryjna;
8)
dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi;
9)
dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy;
10)
giardioza;
11)
gruźlica;
12)
grypa (sezonowa) - w przypadku zachorowań potwierdzonych dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego lub badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa grypy lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy;
13)
inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;
14)
inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes;
15)
inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae;
16)
jersinioza;
17)
kampylobakterioza;
18)
kiła;
19)
kryptosporydioza;
20)
krztusiec;
21)
legioneloza;
22)
leptospirozy;
23)
listerioza;
24)
mikobakteriozy;
25)
nagminne zapalenie przyusznic (świnka);
26)
nosacizna;
27)
ornitozy;
28)
ospa wietrzna;
29)
ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo - u dzieci do 15 roku życia;
30)
płonica;
31)
pryszczyca;
32)
różyczka i zespół różyczki wrodzonej;
33)
rzeżączka;
34)
salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C;
35)
tężec;
36)
toksoplazmoza wrodzona;
37)
tularemia;
38)
wąglik;
39)
wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka;
40)
wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby;
41)
włośnica;
42)
wścieklizna;
43)
zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;
44)
zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS);
44a)
zakażenia wirusem RSV - w przypadku zachorowań potwierdzonych dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego lub badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa RSV lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa RSV;
45)
zakażenia wirusem zachodniego Nilu;
46)
zapalenia opon mózgowo rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;
47)
zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm);
48)
zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC);
49)
zimnica (malaria);
50)
zakażenia objawowe wywołane przez Clostridium difficile;
51)
zakażenia objawowe wywołane przez Enterobacterales produkujące karbapenemazy (CPE).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROZPOZNANIA GRUŹLICY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZACHOROWANIA NA CHOROBĘ PRZENOSZONĄ DROGĄ PŁCIOWĄ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA LUDZKIM WIRUSEM NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV) ALBO ZACHOROWANIA NA ZESPÓŁ NABYTEGO NIEDOBORU ODPORNOŚCI (AIDS) LUB ZGONU OSOBY ZAKAŻONEJ HIV LUB CHOREJ NA AIDS

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZGONU Z POWODU ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2 § 1
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. poz. 848), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z 2016 r. poz. 65, 580, 652, 832, 1579 i 2020, z 2017 r. poz. 599 i 1524, z 2018 r. poz. 697 oraz z 2019 r. poz. 1590).