Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.32.196

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 8 lutego 1921 r.
w przedmiocie zgłaszania kursów sanitarnych i regestracji osób, które ukończyły kursy sanitarne i wykonywują zawód sanitarjuszy.

Na podstawie art. 2 p. 16 zasadniczej, ustawy sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Zakłady i instytucje prywatne i publiczne (z wyjątkiem zakładów i instytucji państwowych) oraz osoby, które zamierzają otworzyć kursy sanitarne, winny nie później, jak na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wykładów względnie zajęć na kursach zawiadomić, o tem pisemnie państwowe władze administracyjne I instancji (powiatowe urzędy zdrowia), a w m. st. Warszawie - Okręgowy Urząd Zdrowia, zaś w m. Łodzi i Lublinie - Województwa (Wojewódzkie Urzędy Zdrowia).
§  2. W zawiadomieniu o zamierzonem otwarciu kursów sanitarnych należy podać: 1) nazwisko i adres kierownika kursów, 2) wykaz osób wykładających, 3) warunki przyjęcia na kurs, w szczególności wysokość opłat jakie mają być pobierane od uczniów, 4) wykaz zakładów leczniczych, w których mają się odbywać zajęcia praktyczne, 5) dokładne oznaczenie miejsca i czasu, w którym mają się odbywać wykłady, 6) czas trwania kursów.

Do zawiadomienia winien być dołączony możliwie szczegółowy program kursów.

§  3. Kierownicy kursów obowiązani są przedkładać właściwym władzom (§ 1) wykazy osób, które ukończyły prowadzone pod ich kierownictwem kursy, podając nazwisko, imię i miejsce stałego zamieszkania tych osób.
§  4. Otwieranie kursów sanitarnych bez zawiadomienia władz jest wzbronione.
§  5. Osoby, które przed wydaniem rozporządzenia niniejszego ukończyły kursy sanitarne (§ 1) i wykonywują czynności, do których przygotowały się na tych kursach, winny osobiście, lub na piśmie zaregestrować się w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

Regestracje przeprowadzają na podstawie przedkładanych przez zgłaszającego się dokumentów i zaświadczeń władze w § 1 wskazane.

§  6. Winni przekroczenia przepisów niniejszego rozporządzenia będą karani w myśl ogólnych postanowień karnych.
§  7. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austriackiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.