Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.968

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych 2

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób i tryb składania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej "Rejestrem".
1. 
Zgłoszenie jest składane za pośrednictwem strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. 
Zgłoszenie jest szyfrowane w sposób automatyczny w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przyjmowania zgłoszeń.
1. 
Urzędowe poświadczenie odbioru zgłoszenia jest wydawane za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przyjmowania zgłoszeń, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji struktury logicznej w zakresie zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
2. 
Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
W przypadku stwierdzenia przez spółkę wymienioną w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej "ustawą", oczywistej omyłki w złożonym zgłoszeniu spółka ta składa niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia stwierdzenia oczywistej omyłki, skorygowane zgłoszenie zawierające poprawne dane.
W przypadku stwierdzenia przez organ właściwy w sprawach Rejestru, że zgłoszenie zostało złożone z naruszeniem art. 58-61 ustawy lub zawiera oczywiste omyłki, spółka wymieniona w art. 58 ustawy składa ponownie zgłoszenie, w terminie trzech dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia żądania ponownego złożenia zgłoszenia przekazanego tej spółce, w formie pisemnej, przez organ właściwy w sprawach Rejestru.
Do składania zgłoszenia w przypadkach, o których mowa w § 4 i § 5, oraz do aktualizacji zgłoszenia stosuje się przepisy § 2 i § 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73).