Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.968

| Akt oczekujący
Wersja od: 22 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych 2

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb składania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej "Rejestrem".
§  2. 
1.  Zgłoszenie jest składane za pośrednictwem strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.  Zgłoszenie jest szyfrowane w sposób automatyczny w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przyjmowania zgłoszeń.
§  3. 
1.  Urzędowe poświadczenie odbioru zgłoszenia jest wydawane za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przyjmowania zgłoszeń, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji struktury logicznej w zakresie zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
2.  Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§  4.  W przypadku stwierdzenia przez spółkę wymienioną w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej "ustawą", oczywistej omyłki w złożonym zgłoszeniu spółka ta składa niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia stwierdzenia oczywistej omyłki, skorygowane zgłoszenie zawierające poprawne dane.
§  5.  W przypadku stwierdzenia przez organ właściwy w sprawach Rejestru, że zgłoszenie zostało złożone z naruszeniem art. 58-61 ustawy lub zawiera oczywiste omyłki, spółka wymieniona w art. 58 ustawy składa ponownie zgłoszenie, w terminie trzech dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia żądania ponownego złożenia zgłoszenia przekazanego tej spółce, w formie pisemnej, przez organ właściwy w sprawach Rejestru.
§  6.  Do składania zgłoszenia w przypadkach, o których mowa w § 4 i § 5, oraz do aktualizacji zgłoszenia stosuje się przepisy § 2 i § 3.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73).