Zezwolenie niektórym kategorjom zakładów pracy na nieprowadzenie części rozrachunkowej w książeczkach obrachunkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.848

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ.
z dnia 8 listopada 1928 r.
w sprawie zezwolenia niektórym kategorjom zakładów pracy na nieprowadzenie części rozrachunkowej w książeczkach obrachunkowych.

Na podstawie art. 27 i 67 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 324) zarządzam co następuje:
Jeżeli dla państwowych zakładów pracy zostaną wydane przez właściwych ministrów w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej przepisy, które nakładają obowiązek wykazywania rozrachunku z tytułu umowy o pracę, w myśl postanowień ustępu drugiego art. 26 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników, wówczas zakładom tym zezwala się na niewpisywanie do książeczek obrachunkowych danych, przytoczonych w ustępie drugim art. 26 wymienionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.
Inne zakłady pracy, poza wymienionemi w § 1 rozporządzenia niniejszego, mogą być zwolnione w trybie przewidzianym w § 3 od obowiązku wpisywania do książeczek obrachunkowych danych, wymienionych w ustępie drugim art. 26 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników, jeżeli stosują system wykazywania wysokości wynagrodzenia i poczynionych potrąceń przy każdorazowej wypłacie polegający na wydawaniu robotnikom odpowiednich dowodów pisemnych, będących wykazaniem rozrachunku z tytułu umowy o pracę w myśl postanowień ustępu drugiego art. 26 wymienionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.
W celu otrzymania zezwolenia na niewpisywanie do książeczek obrachunkowych danych, wymienionych w ustępie drugim art. 26 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników, zakłady pracy, wymienione w § 2 rozporządzenia niniejszego, składają odpowiednie podania do właściwych okręgowych inspektorów pracy z szczegółowem przedstawieniem stosowanego przez nie systemu wykazywania robotnikom rozrachunku z tytułu umowy o pracę.

Właściwy okręgowy inspektor pracy, jeżeli stwierdzi, że stosowany system odpowiada wymogom ustępu drugiego art. 26 wymienionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, udziela odpowiedniego zezwolenia.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w trzy miesiące po jego ogłoszeniu.