Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.270

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 maja 1922 r.
w sprawie zezwolenia na wprowadzenie pracy na 3 zmiany w tartakach.

Na zasadzie art. 15 i 6 p. d) ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 2 poz. 7) zarządza się co następuje:
§  1. Zezwala się na pracę w tartakach w porze nocnej i utrzymywanie ich w ruchu bez przerwy w ciągu 6 dni tygodnia przez wprowadzenie trzeciej zmiany pracowników.
§  2. Czas pracy poszczególnych pracowników w myśl przepisów art. 1 i z zachowaniem przepisów art. 10 wymienionej we wstępie ustawy winien wynosić w dni powszednie 8 godzin na dobę, w soboty 6 godzin na dobę, a ich odpoczynek niedzielny winien conajmniej trwać 24 godziny co tydzień.
§  3. Zezwolenie na wprowadzenie pracy na 3 zmiany w poszczególnych tartakach wydawać będzie inspektor pracy właściwego obwodu po przedstawieniu zaświadczenia organów Ministerstwa Robót Publicznych, że wydanie takiego zezwolenia potrzebne jest ze względu na odbudowę kraju.
§  4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1922 r. i obowiązuje do dnia 1 sierpnia 1922 r.