Zezwolenia na zbywanie obiektów pływających żeglugi morskiej i rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.7.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1941 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTREM SKARBU
z dnia 30 września 1941 r.
o zezwoleniach na zbywanie obiektów pływających żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego.

Na podstawie art. 1. art. 15 ust. (2) i art. 19 ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony Państwa (Dz.U.R.P. Nr 29, poz. 195) zarządza się, co następuje:
Władzą upoważnioną do udzielania zezwoleń na zbywanie objektów pływających żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego jest Minister Przemysłu i Handlu, który działa w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Spraw Wojskowych i za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego tracą moc obowiązującą wszelkie dotychczasowe przepisy w sprawie zezwoleń na zbywanie objektów pływających żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego wydane na podstawie ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony Państwa.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.