Zezwolenia na zbywanie obiektów pływających żeglugi morskiej i rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.100.1002

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTREM SKARBU
z dnia 28 października 1939 r.
w sprawie zezwoleń na zbywanie obiektów pływających żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego.

Na mocy art. 1, art. 15 ust. (2) i art. 19 ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony Państwa (Dz.U.R.P. Nr 29, poz. 195) zarządza się co następuje:
Władzą upoważnioną do udzielania zezwoleń na zbywanie obiektów pływających żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego jest Minister Przemysłu i Handlu, który działa w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Spraw Wojskowych i za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
Przed decyzją należy zasięgnąć opinii Komitetu Transportowego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.