Przepisy szczególne. - Rozdział 3 - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową. - Dz.U.1968.12.64 - OpenLEX

Rozdział 3 - Przepisy szczególne. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.64

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1991 r.

Rozdział 3.

Przepisy szczególne.

Osoba organizująca imprezę poza siedzibą stałą albo w sposób objazdowy obowiązana jest w miejscowości czasowego wykonywania publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej lub sportowej zawiadomić o dacie, miejscu i rodzaju imprezy właściwy organ prezydium powiatowej rady narodowej. Organ ten w zależności od warunków miejscowych może ograniczyć czas imprezy lub zakazać jej wykonywania w danej miejscowości.

Organ do spraw kultury fizycznej i turystyki prezydium powiatowej rady narodowej może ograniczyć lub zakazać prowadzenia publicznej działalności sportowej na określonym obszarze ze względu na możliwość naruszenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

1.
Imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe powinny być wykonywane w obiektach budowlanych, pomieszczeniach lub w innych miejscach przeznaczonych i przystosowanych do tego celu.
2.
Imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe mogą być w wyjątkowych przypadkach urządzone w obiektach nie odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 1, pod warunkiem uzyskania na to zgody powiatowego organu państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa powszechnego, udzielonej w porozumieniu z organami ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
1.
Jeżeli stan specjalnego urządzenia technicznego, stosowanego w imprezie artystycznej, rozrywkowej lub sportowej, nasuwa zastrzeżenia, czy urządzenie to odpowiada warunkom bezpieczeństwa, należy je poddać badaniom przez uruchomienie oraz w czasie jego użytkowania. Badania przeprowadza się na wniosek osoby korzystającej z urządzenia, prowadzącej działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową, a także z urzędu.
2.
Badanie specjalnego urządzenia technicznego przeprowadza przy udziale biegłych, organ do spraw kultury lub organ do spraw kultury fizycznej i turystyki prezydium powiatowej rady narodowej w zakresie swojego działania, niezależnie od wymagań przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych. Organ ten w razie stwierdzenia złego stanu urządzenia technicznego może zakazać jego stosowania, koszty badania ponosi prowadzący działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową.
3.
Właściwy minister w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) może określić szczególne wymagania dotyczące stanu oraz warunków korzystania ze specjalnych urządzeń technicznych.

Właściwy minister w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) wyda przepisy o zapewnieniu bezpieczeństwa publiczności, porządku i higieny w miejscach wykonywania działalności artystycznej, rozrywkowej, lub sportowej, o godzinach wykonywania imprez oraz o ograniczaniach udziału uczęszczania dzieci i młodzieży na imprezy.

Właściwy minister określi sposób podawania do publicznej wiadomości programów imprez artystycznych, rozrywkowych i oraz zmian wprowadzonych do programów, tryb w jakim osobom, które nabyły bilety wstępu przed zmianą programu, należy zwracać zapłaconą kwotę, oraz ustali jednostki organizacyjne i osoby uprawnione do otrzymywania bezpłatnych biletów wstępu na te imprezy.

1.
Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić zawieszenie na okres trzech dni publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej na obszarze całego Państwa.
2.
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki może w uzasadnionych przypadkach zarządzić zawieszenie imprez sportowych na okres do dwóch dni.
3.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej może zarządzić w przypadkach klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii czasowe zawieszenie publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej na terenie województwa lub jego części.

Organ właściwy do udzielania zezwoleń może zakazać publicznego wykonania lub wystawienia utworu albo odbycia zabawy, jeżeli wykonanie lub wystawienie utworu albo odbycia zabawy zagraża bezpieczeństwu, porządkowi publicznemu lub narusza obowiązujące przepisy.