Właściwość, zasady i tryb udzielania zezwoleń. - Rozdział 2 - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i... - Dz.U.1968.12.64 - OpenLEX

Rozdział 2 - Właściwość, zasady i tryb udzielania zezwoleń. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.64

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1991 r.

Rozdział 2.

Właściwość, zasady i tryb udzielania zezwoleń.

1.
Organ do spraw kultury prezydium wojewódzkiej rady narodowej wydaje zezwolenia:
1)
na publiczną działalność artystyczną lub rozrywkową, której rodzaje w drodze rozporządzenia określi Rada Ministrów jako należące do zakresu działania tego organu.
2)
na publiczną działalność artystyczną lub rozrywkową innego rodzaju wykonywaną na obszarze większym niż powiat.
2.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej za zgodą Ministra Kultury i Sztuki może przekazać niektóre uprawnienia swego organu do udzielania zezwolenia na działalność artystyczną lub rozrywkową (ust. 1 pkt 1) do właściwego organu do spraw kultury prezydium powiatowej rady narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana na obszarze powiatu.

Organ do spraw kultury prezydium powiatowej rady narodowej wydaje zezwolenie na publiczną działalność artystyczną lub rozrywkową wykonywaną na obszarze powiatu, a nie zastrzeżoną w trybie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 do właściwości organu do spraw kultury prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną lub rozrywkową wykonywaną na obszarze większym niż województwo lub na obszarze całego Państwa wydaje Minister Kultury i Sztuki.

1.
Zezwolenie na publiczne zabawy wydaje organ do spraw wewnętrznych prezydium powiatowej rady narodowej. Jeżeli zabawa połączona jest z występami artystycznymi - zezwolenie wydaje się w porozumieniu z organami do spraw kultury tego prezydium.
2.
Prezydium powiatowej rady narodowej w porozumieniu z organem do spraw wewnętrznych prezydium wojewódzkiej rady narodowej może przekazać wykonanie zezwoleń na zabawy nie połączone z występami artystycznymi do zakresu działania biura gromadzkiej rady narodowej.

Zezwolenia na publiczną działalność sportową wydaje:

1)
organ do spraw kultury fizycznej i turystyki prezydium powiatowej rady narodowej na obszarze powiatu.
2)
organ do spraw kultury fizycznej i turystyki prezydium wojewódzkiej rady narodowej - na obszar województwa lub obszar większy niż powiat,
3)
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki - na obszar większy niż województwo lub na obszar całego Państwa.

Zezwolenie na organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych w szkołach państwowych i innych państwowych placówkach oświatowo-wychowawczych przez osoby i zespoły spoza tych szkół i placówek wydaje organ administracji szkolnej w porozumieniu z właściwym organem prezydium rady narodowej.

1.
Zezwolenie wydaje się na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową, wykonywaną w siedzibie stałej albo w siedzibie stałej i poza nią lub w sposób objazdowy.
2.
W zezwoleniu określa się rodzaj i zakres działalności oraz miejsce teren jej wykonywania. Ponadto zezwolenie może wymieniać określone utwory i ustalać warunki ich wykonywania.
3.
Zezwolenie wydaje się na czas określony lub nieokreślony albo na działalność dorywczą. Przez działalność dorywczą rozumie się urządzenie nie więcej niż trzech imprez.
1.
Zezwolenie na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową może być udzielone tylko osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe i osobiste. W przypadku udzielenia zezwolenia osobie prawnej lub jednostce nie posiadającej osobowości prawnej kwalifikacje zawodowe i osobiste powinien posiadać jej kierownik albo osoba przez niego wyznaczona.
2.
Właściwy minister określi kwalifikacje zawodowe i osobiste, wymagane zgodnie z ust. 1.
3.
Osoba, która uzyskała zezwolenie, nie może go odstąpić innej osobie.
1.
Zezwolenie na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową nie wydaje się, a wydaje zezwolenia podlega cofnięciu, jeżeli osoba fizyczna, o zezwolenie ubiega się albo zezwolenie otrzymała:
1)
została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub z innych niskich pobudek albo
2)
utraciła wymagane kwalifikacje.
2.
Zezwolenie może być cofnięte, jeżeli osoba fizyczna, której zezwolenie wydano:
1)
nie przestrzega warunków wynikających z niniejszej ustawy lub zawartych w zezwoleniu,
2)
została skazana prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarana prawomocnym orzeczeniem właściwego organu za naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy lub przepisów o pracach wzbronionych młodocianym i kobietom,
3)
w związku z organizowaniem lub prowadzeniem działalności artystycznej, rozrywkowej lub sportowej:
a)
zalega mimo upomnienia przez okres dłuższy niż trzy miesiące z zapłatą prawnie ustalonych należności podatkowych albo w spłacie tych należności rozłożonych na raty,
b)
została skazana za przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarana prawomocnym orzeczeniem właściwego organu finansowego prezydium rady narodowej,
c)
nie dopełnia obowiązku wydawania na imprezy biletów wstępu ostemplowanych przez właściwy organ finansowy.
4)
nie wykonuje działalności objętej zezwoleniem przez okres dłuższy niż sześć miesięcy bez uzasadnionych powodów.
3.
Zezwolenie wydane osobie prawnej lub jednostce nie posiadającej osobowości prawnej może być cofnięte, jeżeli:
1)
nie przestrzega warunków wynikającej z niniejszej ustawy lub zawartych w zezwoleniu albo
2)
w stosunku do jej kierownika lub osoby przez niego wyznaczonej zachodzą okoliczności wymienione w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2.
4.
O cofnięciu zezwolenia orzeka organ, który wydał zezwolenie. Organ ten określi równocześnie obowiązek zaprzestania działalności w terminie umożliwiającym jej zlikwidowanie.
1.
Każda publiczna działalność artystyczna lub rozrywkowa, obejmująca utwory z tekstem słownym lub utwory mimiczne, wymaga uprzedniej zgody miejscowo właściwego urzędu kontroli prasy, publikacji widowisk.
2.
Jeżeli utwór napisany jest w języku obcym organ właściwy do udzielania zezwolenia lub przyjęcia zgłoszenia albo właściwy urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk mogą żądać dołączenia tłumaczenia tekstu na język polski.
1.
Organ właściwy do udzielania zezwolenia lub przyjęcia zgłoszenia, a także organ, o którym mowa w art. 14 ust. 1 może podać ocenie sposób wykonania lub wystawienia utworu.
2.
Osoba organizująca publiczne wykonanie lub wystawienie utworu obowiązana jest co najmniej na 48 godzin przed ostatnią generalną próbą imprezy zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o czasie i miejscu próby.