Art. 3. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową. - Dz.U.1968.12.64 - OpenLEX

Art. 3. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.64

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1991 r.
Art.  3.
1.
Od obowiązków uzyskania zezwolenia lub dokonania zgłoszenia (art. 2) są zwolnione:
1)
państwowe jednostki organizacyjne, który wyłączony lub podstawowy zakres działania obejmuje prowadzenie określonego rodzaju działalności artystycznej, rozrywkowej lub sportowej,
2)
związki zawodowe i organizacje polityczne w zakresie prowadzonej przez nie działalności artystycznej, rozrywkowej lub sportowej z tym że wymagają zgłoszenia imprezy artystyczne lub rozrywkowe z udziałem wykonawców zawodowych (art. 2 ust. 2),
3)
stowarzyszenia twórców, których wykaz ustali Minister Kultury i Sztuki, w zakresie upowszechniania twórczości ich członków w siedzibie stowarzyszenia.
2.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się do publicznego wyświetlania filmów przez jednostki wymienione w ust, 1 pkt 3.
3.
Właściwy minister może:
1)
ustalić rodzaje działalności artystycznej, rozrywkowej lub sportowej, które są zwolnione od wymogów określonych w art. 2,
2)
zwolnić określoną jednostke organizacyjną, nie wymienioną w ust. 1 od obowiązków przewidzianych w art. 2 oraz ustalić zakres tego zwolnienia.