Art. 13. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową. - Dz.U.1968.12.64 - OpenLEX

Art. 13. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.64

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1991 r.
Art.  13.
1.
Zezwolenie na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową nie wydaje się, a wydaje zezwolenia podlega cofnięciu, jeżeli osoba fizyczna, o zezwolenie ubiega się albo zezwolenie otrzymała:
1)
została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub z innych niskich pobudek albo
2)
utraciła wymagane kwalifikacje.
2.
Zezwolenie może być cofnięte, jeżeli osoba fizyczna, której zezwolenie wydano:
1)
nie przestrzega warunków wynikających z niniejszej ustawy lub zawartych w zezwoleniu,
2)
została skazana prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarana prawomocnym orzeczeniem właściwego organu za naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy lub przepisów o pracach wzbronionych młodocianym i kobietom,
3)
w związku z organizowaniem lub prowadzeniem działalności artystycznej, rozrywkowej lub sportowej:
a)
zalega mimo upomnienia przez okres dłuższy niż trzy miesiące z zapłatą prawnie ustalonych należności podatkowych albo w spłacie tych należności rozłożonych na raty,
b)
została skazana za przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarana prawomocnym orzeczeniem właściwego organu finansowego prezydium rady narodowej,
c)
nie dopełnia obowiązku wydawania na imprezy biletów wstępu ostemplowanych przez właściwy organ finansowy.
4)
nie wykonuje działalności objętej zezwoleniem przez okres dłuższy niż sześć miesięcy bez uzasadnionych powodów.
3.
Zezwolenie wydane osobie prawnej lub jednostce nie posiadającej osobowości prawnej może być cofnięte, jeżeli:
1)
nie przestrzega warunków wynikającej z niniejszej ustawy lub zawartych w zezwoleniu albo
2)
w stosunku do jej kierownika lub osoby przez niego wyznaczonej zachodzą okoliczności wymienione w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2.
4.
O cofnięciu zezwolenia orzeka organ, który wydał zezwolenie. Organ ten określi równocześnie obowiązek zaprzestania działalności w terminie umożliwiającym jej zlikwidowanie.