Art. 12. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową. - Dz.U.1968.12.64 - OpenLEX

Art. 12. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.64

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1991 r.
Art.  12.
1.
Zezwolenie na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową może być udzielone tylko osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe i osobiste. W przypadku udzielenia zezwolenia osobie prawnej lub jednostce nie posiadającej osobowości prawnej kwalifikacje zawodowe i osobiste powinien posiadać jej kierownik albo osoba przez niego wyznaczona.
2.
Właściwy minister określi kwalifikacje zawodowe i osobiste, wymagane zgodnie z ust. 1.
3.
Osoba, która uzyskała zezwolenie, nie może go odstąpić innej osobie.