Art. 5. - [Definicje legalne] - Żegluga śródlądowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1097 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  5.  [Definicje legalne]
1. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
statek - urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do:
a)
przewozu osób lub rzeczy,
b)
pchania lub holowania,
c)
inspekcji, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu żeglugowego lub szkolenia,
d)
ratowania życia lub mienia,
e)
połowu ryb,
f)
wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw,
g)
uprawiania sportu lub rekreacji,
h)
celów mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, hotelowych lub warsztatowych, a także jako przystanie pływające, doki lub zakłady kąpielowe;
1a)
statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji - jacht rekreacyjny lub jacht komercyjny oraz jednostkę pływającą używaną do amatorskiego połowu ryb;
1b)
jacht rekreacyjny - statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny;
1c)
jacht komercyjny - statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, w ramach prowadzenia działalności polegającej na:
a)
odpłatnym przewozie osób,
b)
odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
c)
odpłatnym udostępnianiu statku w celach amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 oraz z 2021 r. poz. 1718),
d)
odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą,
e)
każdym innym odpłatnym wykorzystaniu lub udostępnianiu statku

- o ile w ramach tej działalności nie jest używany do przewozu więcej niż 12 pasażerów;

1d)
jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb - statek używany do amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
2)
armator - właściciela statku lub osobę, która uzyskała od właściciela tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu;
3)
port lub przystań - akwen i grunt oraz związaną z nimi infrastrukturę, znajdującą się w granicach portu lub przystani;
4)
port macierzysty - port, który armator wskazał jako miejsce stałego postoju statku;
5)
szlak żeglowny - pas wody przeznaczony do żeglugi;
6)
głębokość tranzytowa - najmniejszą głębokość szlaku żeglownego określonego odcinka drogi wodnej;
7)
wypadek żeglugowy - zdarzenie związane z ruchem lub postojem statku, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie ciała powodujące rozstrój zdrowia lub śmierć człowieka, uszkodzenie mienia znacznej wartości albo poważną awarię w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska;
8)
państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederację Szwajcarską;
9)
państwo trzecie - państwo niebędące państwem członkowskim;
10)
dokument bezpieczeństwa statku - unijne świadectwo zdolności żeglugowej, tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej, świadectwo zdolności żeglugowej i uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej;
11)
dokument dopuszczający statek do żeglugi - dokument bezpieczeństwa statku albo inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, potwierdzający dopuszczenie statku do żeglugi po wodach śródlądowych tego państwa;
12)
usługi informacji rzecznej (RIS) - zharmonizowane usługi informacyjne wspierające zarządzanie ruchem i transportem w żegludze śródlądowej;
13)
użytkownik RIS - podmiot korzystający z usług informacji rzecznej (RIS);
14)
tradycyjna jednostka pływająca - statek, wykorzystywany w szczególności do celów pokazowych, którego wiek, charakterystyka techniczna, konstrukcja lub unikalność ma znaczenie dla zachowania zasad tradycyjnego żeglarstwa lub tradycyjnych technik żeglugi śródlądowej lub ma istotne znaczenie dla danego okresu historycznego, a także replika tradycyjnej jednostki pływającej;
15)
replika tradycyjnej jednostki pływającej - statek zbudowany w większości z materiałów oryginalnych dla tradycyjnej jednostki pływającej z zastosowaniem sposobu konstrukcji zgodnego z planami lub wzorami dla tradycyjnej jednostki pływającej;
16) 5
 ekspert w dziedzinie żeglugi pasażerskiej - osobę pełniącą służbę na pokładzie statku, która ma kwalifikacje do podejmowania działań w sytuacjach nadzwyczajnych na pokładzie statków pasażerskich;
17) 6
 ekspert w dziedzinie skroplonego gazu ziemnego - osobę wykwalifikowaną do zajmowania się procedurą bunkrowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym lub do sprawowania funkcji kierownika takiego statku;
18) 7
 holownik - statek o napędzie mechanicznym przeznaczony albo przystosowany do holowania innych statków;
19) 8
 lodołamacz - statek o napędzie mechanicznym przeznaczony do łamania lodów;
20) 9
 łódź przewozowa - statek o napędzie mechanicznym albo bez napędu mechanicznego przeznaczony do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów z jednego brzegu drogi wodnej na drugi;
21) 10
 mały statek - statek, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 m, a iloczyn długości, szerokości i zanurzenia nie przekracza 100 m3, z wyjątkiem:
a)
promów,
b)
statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów,
c)
holowników lub pchaczy,
d)
lodołamaczy,
e)
statków przeznaczonych lub używanych do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw

- niezależnie od długości ich kadłuba oraz iloczynu długości, szerokości i zanurzenia;

22) 11
 obiekt pływający - statek nieprzeznaczony do uprawiania żeglugi, wykorzystywany do celów mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, hotelowych, warsztatowych, jako przystań, dok albo zakład kąpielowy;
23) 12
 pchacz - statek o napędzie mechanicznym przeznaczony albo przystosowany do pchania innych statków;
24) 13
 poziom operacyjny - poziom związany z pełnieniem funkcji marynarza, starszego marynarza lub sternika oraz utrzymywaniem kontroli nad wykonywaniem zadań w ramach pełnionej funkcji zgodnie z właściwymi procedurami oraz pod kierownictwem osoby pełniącej funkcję na poziomie zarządzania;
25) 14
 poziom zarządzania - poziom związany z pełnieniem funkcji kapitana oraz kierowaniem innymi członkami załogi pokładowej w celu prawidłowego wykonywania zadań w zakresie eksploatacji statku;
26) 15
 prom - statek o napędzie mechanicznym albo bez napędu mechanicznego przeznaczony do przewozu osób lub ładunków z jednego brzegu drogi wodnej na drugi;
27) 16
 scalone materiały pływające - konstrukcję przystosowaną do pływania niebędącą statkiem, w szczególności tratwy, sprzężone łodzie flisackie lub beczki;
28) 17
 statek bez napędu mechanicznego - statek nieposiadający mechanicznych urządzeń napędowych, przeznaczony do przemieszczania w zestawie pchanym, holowanym lub sprzężonym;
29) 18
 statek o napędzie mechanicznym - każdy statek wprowadzany w ruch przez mechaniczne urządzenie napędowe, z wyjątkiem statków, których mechaniczne urządzenie napędowe jest używane tylko do małych przemieszczeń w portach albo do zwiększenia sterowności statków;
30) 19
 statek pasażerski - statek o napędzie mechanicznym przeznaczony albo przystosowany do przewozu więcej niż 12 pasażerów;
31) 20
 świadectwo operatora radiowego - świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej żeglugi śródlądowej;
32) 21
 zatwierdzony program szkolenia - program szkolenia objęty uznaniem ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, o którym mowa w art. 36i ust. 3, lub program szkolenia zatwierdzony przez właściwy organ innego państwa członkowskiego;
33) 22
 zestaw holowany - jeden albo więcej statków lub scalonych materiałów pływających holowanych przez holownik;
34) 23
 zestaw pchany - sztywno lub elastycznie połączone statki, z których przynajmniej jeden znajduje się przed pchaczem;
35) 24
 zestaw sprzężony - statki połączone burtami, z których żaden nie znajduje się przed statkiem o napędzie mechanicznym napędzającym te statki.
2. 
Statkiem o napędzie mechanicznym jest statek posiadający mechaniczne urządzenia napędowe, niezależnie od sposobu ich zamocowania.
3. 
Statkiem polskim jest statek, który stanowi własność:
1)
Skarbu Państwa;
2)
osoby prawnej mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
obywatela polskiego zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej.
5 Art. 5 ust. 1 pkt 16 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
6 Art. 5 ust. 1 pkt 17 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
7 Art. 5 ust. 1 pkt 18 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
8 Art. 5 ust. 1 pkt 19 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
9 Art. 5 ust. 1 pkt 20 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
10 Art. 5 ust. 1 pkt 21 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
11 Art. 5 ust. 1 pkt 22 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
12 Art. 5 ust. 1 pkt 23 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
13 Art. 5 ust. 1 pkt 24 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
14 Art. 5 ust. 1 pkt 25 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
15 Art. 5 ust. 1 pkt 26 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
16 Art. 5 ust. 1 pkt 27 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
17 Art. 5 ust. 1 pkt 28 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
18 Art. 5 ust. 1 pkt 29 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
19 Art. 5 ust. 1 pkt 30 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
20 Art. 5 ust. 1 pkt 31 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
21 Art. 5 ust. 1 pkt 32 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
22 Art. 5 ust. 1 pkt 33 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
23 Art. 5 ust. 1 pkt 34 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.
24 Art. 5 ust. 1 pkt 35 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2023 r.