[Utrzymywanie śródlądowych dróg wodnych w należytym stanie; administracja drogi wodnej] - Art. 43. - Żegluga śródlądowa. - Dz.U.2022.1097 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Utrzymywanie śródlądowych dróg wodnych w należytym stanie; administracja drogi wodnej] - Żegluga śródlądowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1097 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  43.  [Utrzymywanie śródlądowych dróg wodnych w należytym stanie; administracja drogi wodnej]
1. 
Śródlądowe drogi wodne należy utrzymywać w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę poprzez:
1)
należyty stan techniczny budowli i urządzeń hydrotechnicznych służących żegludze oraz ich właściwą obsługę;
2)
systematyczną poprawę warunków eksploatacyjnych odpowiednich do klasy drogi wodnej;
3)
oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną.
1a. 
W przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, wynagrodzenie partnera prywatnego może w całości pochodzić ze środków podmiotu publicznego.
2. 
Szlak żeglowny należy oznakować znakami żeglugowymi pływającymi lub brzegowymi, w sposób wskazujący przeszkody nawigacyjne i miejsca niebezpieczne dla żeglugi.
3. 
Zabrania się wykorzystywania znaków nawigacyjnych do cumowania lub przeciągania statku, jak również ich uszkadzania, przemieszczania, niszczenia bądź czynienia niezdolnymi do użytku zgodnie z przeznaczeniem.
4. 
Utrzymanie śródlądowych dróg wodnych w stanie zapewniającym bezpieczną żeglugę należy do administracji drogi wodnej.
4a. 
(uchylony).
4b. 
(uchylony).
5. 
Oznakowanie nawigacyjne w portach oraz urządzeń, budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną należy do ich właścicieli. Sposób oznakowania należy uzgodnić z administracją drogi wodnej.
6. 
Administracja drogi wodnej ogłasza w formie komunikatów w sposób zwyczajowo przyjęty aktualne warunki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych, terminy otwarcia i zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi oraz wydaje informator o śródlądowych żeglownych drogach wodnych.