Art. 42. - [Klasy śródlądowych dróg wodnych] - Żegluga śródlądowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1097 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  42.  [Klasy śródlądowych dróg wodnych]
1. 
Śródlądowe drogi wodne dzielą się na klasy.
2. 
Śródlądowe drogi wodne, w zależności od klasy, dzielą się na drogi wodne o znaczeniu:
1)
regionalnym;
2)
międzynarodowym.
3. 
Klasę drogi wodnej określa się:
1)
maksymalnymi parametrami statków, jakie mogą być dopuszczone do żeglugi;
2)
wielkością minimalnego prześwitu pod mostami, rurociągami i innymi urządzeniami krzyżującymi się z drogą wodną.
4. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych na podstawie kryteriów określonych w ust. 3 oraz dokona podziału tych dróg wodnych na klasy, określi drogi wodne o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym oraz warunki eksploatacyjne i projektowe dla poszczególnych klas dróg wodnych, z uwzględnieniem wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.