Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1568 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2020 r. do: 31 lipca 2020 r.
Art.  19.  [Podmioty prowadzące rejestr; dokonanie wpisu do rejestru]
1.  Rejestr prowadzi dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy dla portu macierzystego statku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Rejestr statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji prowadzi właściwy polski związek sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669).
3.  Wpis do rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku. Do złożenia wniosku o wpis statku do rejestru jest obowiązany armator niezwłocznie po wybudowaniu lub nabyciu statku w kraju albo po przybyciu statku do kraju w przypadku nabycia go za granicą.