Art. 2. - [Zadania z zakresu zdrowia publicznego] - Zdrowie publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1608 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  2.  [Zadania z zakresu zdrowia publicznego]

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

1)
monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
2)
edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
3)
promocję zdrowia;
3a)
kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych;
3b)
zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień;
4)
profilaktykę chorób;
5)
działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
6)
analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
7)
inicjowanie i prowadzenie:
a)
działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,
b)
współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;
8)
rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
9)
ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
10)
działania w obszarze aktywności fizycznej.