[Przekazywanie środków na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego] - Art. 14. - Zdrowie publiczne. - Dz.U.2022.1608 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Przekazywanie środków na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego] - Zdrowie publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1608 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  14.  [Przekazywanie środków na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego]
1. 
Powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przez odpowiedniego dysponenta środków, o których mowa w art. 13, odbywa się w trybie konkursu ofert ogłaszanego przez tego dysponenta.
2. 
Dysponent środków, o których mowa w art. 13, nie ogłasza konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w NPZ określono podmiot właściwy do realizacji tego zadania oraz wskazano, że powierzenie jego realizacji następuje na wniosek tego podmiotu składany do odpowiedniego dysponenta środków.
3. 
Na realizację powierzonego zadania w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2, odpowiedni dysponent przekazuje środki na podstawie umowy zawartej z realizatorem zadania.
4. 
Do wyboru realizatorów zadań nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o prowadzeniu działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w rozdziale 2 działu II ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do trybu powierzania realizacji zadań finansowanych ze środków państwowych funduszy celowych.