Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Zdrowie publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1608 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]
1. 
Ustawa określa zadania z zakresu zdrowia publicznego, podmioty uczestniczące w realizacji tych zadań oraz zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego.
1a.  1
 Ustawa określa także zasady:
1)
ustalania i pobierania opłaty od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia;
2)
sprzedaży i oznaczenia napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia.
2. 
Przez zdrowie publiczne rozumie się zadania określone w art. 2.
1 Art. 1 ust. 1a zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.