Tworzenie i aktualizacja zbioru danych przestrzennych - Rozdział 2 - Zbiory danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie... - Dz.U.2020.1916 - OpenLEX

Rozdział 2 - Tworzenie i aktualizacja zbioru danych przestrzennych - Zbiory danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1916

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2020 r.

Rozdział  2

Tworzenie i aktualizacja zbioru danych przestrzennych

§  3. 
1. 
Utworzenie zbioru danych przestrzennych obejmuje następujące działania:
1)
wybór rodzaju zbioru danych przestrzennych, ze względu na typy aktów planowania przestrzennego, których dotyczą, z poniżej wymienionych:
a)
plan zagospodarowania przestrzennego województwa, oznaczany kodem "PZPW",
b)
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oznaczany kodem "SUIKZP",
c)
miejscowe plany, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany odbudowy oraz miejscowe plany rewitalizacji, oznaczany kodem "MPZP";
2)
zgromadzenie danych dla aktów planowania przestrzennego;
3)
nadanie zbiorowi danych przestrzennych jednoznacznego i niezmiennego identyfikatora.
2. 
W zbiorze danych przestrzennych gromadzi się dane o następujących obiektach przestrzennych:
1)
akcie planowania przestrzennego, obejmującym:
a)
informację określającą wersję obiektu przestrzennego reprezentującego akt planowania przestrzennego,
b)
tytuł aktu planowania przestrzennego,
c)
typ aktu planowania przestrzennego,
d)
poziom aktu planowania przestrzennego w hierarchii terytorialnej,
e)
okres obowiązywania aktu planowania przestrzennego,
f)
informację o statusie aktu planowania przestrzennego,
g)
informację o zmianach aktu planowania przestrzennego,
h)
informację o mapach podkładowych użytych do sporządzenia aktu planowania przestrzennego,
i)
określenie granic obszaru objętego ustaleniami aktu planowania przestrzennego,
j)
informację o rysunkach aktu planowania przestrzennego,
k)
informację o dokumentach powiązanych z aktem planowania przestrzennego, w szczególności inicjujących i przyjmujących akt, rozstrzygnięć nadzorczych i wyroków dotyczących aktu,
2)
rysunku aktu planowania przestrzennego, obejmującym:
a)
informację określającą wersję obiektu przestrzennego reprezentującego rysunek aktu planowania przestrzennego,
b)
tytuł rysunku aktu planowania przestrzennego,
c)
łącze (adres URI), pod którym dostępny jest rysunek aktu planowania przestrzennego,
d)
łącze (adres URI), pod którym dostępna jest legenda rysunku aktu planowania przestrzennego,
e)
informację o układzie odniesienia przestrzennego rysunku aktu planowania przestrzennego,
f)
informację o rozdzielczości przestrzennej rysunku aktu planowania przestrzennego,
g)
okres obowiązywania aktu planowania przestrzennego,
3)
dokumencie powiązanym z aktem planowania przestrzennego, obejmującym:
a)
tytuł dokumentu,
b)
dane identyfikacyjne dokumentu,
c)
datę utworzenia, publikacji lub zmiany dokumentu,
d)
datę wejścia w życie i datę uchylenia dokumentu,
e)
informację o organie wydającym dokument,
f)
informację o dzienniku urzędowym, w którym opublikowano dokument,
g)
łącze (adres URI), pod którym dostępny jest tekst dokumentu

- zgodnie z zakresem informacyjnym i strukturą określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. 
Zakres informacyjny i struktura danych gromadzonych w zbiorach danych przestrzennych w postaci:
1)
schematu aplikacyjnego UML - schematu opisującego zawartość, strukturę oraz ograniczenia mające zastosowanie wobec informacji w określonej dziedzinie problemu opisane w języku UML,
2)
schematu aplikacyjnego GML - schematu aplikacyjnego UML zapisanego za pomocą XML Schema, standardu definiowania struktury dokumentów XML, w postaci definicji struktury dokumentów elektronicznych GML,
3)
specyfikacji danych zbiorów danych przestrzennych - szczegółowego opisu zestawów danych wraz z dodatkowymi informacjami umożliwiającymi ich tworzenie, dostarczanie i wykorzystywanie przez inny podmiot

- udostępniane są na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

4. 
Lokalizację przestrzenną obiektów przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych określa się w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, stosując:
1)
układ PL-2000 dla opracowań w skalach większych od 1:10 000;
2)
układ PL-1992 dla opracowań w skalach mniejszych lub równych 1:10 000.
5. 
Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego tworzy się w rozdzielczości przestrzennej odpowiadającej skali sporządzania danego aktu.
6. 
W przypadku gdy granica obszaru objętego aktem planowania przestrzennego ma wspólny przebieg z granicą:
1)
jednostki podziału terytorialnego kraju, wyznacza się ją z wykorzystaniem danych pochodzących z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)
działki ewidencyjnej, wyznacza się ją z wykorzystaniem geometrii obiektów przestrzennych, pochodzących z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
7. 
Aktualizacja zbioru danych przestrzennych odbywa się za każdym razem, gdy:
1)
zmianie ulegną dane, o których mowa w ust. 2;
2)
do zbioru danych przestrzennych włączane są dane przestrzenne dla kolejnego aktu planowania przestrzennego.
§  4. 
1. 
Identyfikator zbioru danych przestrzennych składa się z:
1)
przestrzeni nazw (PL.ZIPPZP.<numer>), składającej się z następujących elementów:
a)
PL - oznaczający kod Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
ZIPPZP - oznaczający kod dla zbioru danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
c)
<numer> - oznaczający numer porządkowy zbioru danych przestrzennych w ewidencji, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
2)
unikalnego kodu (<jpt>-<rodzaj>), składającego się z następujących elementów:
a)
<jpt> - oznaczający identyfikator jednostki podziału terytorialnego, dla której prowadzony jest zbiór danych przestrzennych, utworzony na podstawie identyfikatora z rejestru TERYT, bez ostatniego członu określającego rodzaj jednostki,
b)
<rodzaj> - oznaczający kod rodzaju zbioru danych przestrzennych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
2. 
Identyfikator zbioru danych przestrzennych, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać zmieniony.
§  5. 
1. 
Obiektowi przestrzennemu wraz z włączeniem do zbioru danych przestrzennych nadawany jest identyfikator obiektu przestrzennego, składający się z następujących elementów:
1)
PL.ZIPPZP.<numer>/<jpt>-<rodzaj> - stanowiący przestrzeń nazw, oznaczającą identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy obiekt przestrzenny;
2)
<id lokalny> - oznaczający identyfikator lokalny identyfikujący jednoznacznie i unikalnie obiekt przestrzenny w zbiorze danych przestrzennych;
3)
<wersja> - oznaczający identyfikator wersji obiektu przestrzennego w zbiorze danych przestrzennych.
2. 
Elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą zostać zmienione.
§  6. 
1. 
Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML, podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2. 
Zbiór danych przestrzennych, w postaci dokumentu elektronicznego GML, po jego każdej aktualizacji, jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.