Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Zbiory danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. - Dz.U.2020.1916 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Zbiory danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1916

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2020 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów danych przestrzennych, uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach danych przestrzennych;
2)
zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
akt planowania przestrzennego - akt, o którym mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2)
dane przestrzenne - dane przestrzenne w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284);
3)
metadane infrastruktury informacji przestrzennej - metadane infrastruktury informacji przestrzennej w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
4)
obiekt przestrzenny - obiekt przestrzenny w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
5)
rejestr TERYT - krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486);
6)
układ PL-1992, układ PL-2000 - układy współrzędnych płaskich prostokątnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086);
7)
zbiór danych przestrzennych - zbiór danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.