[Prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego] - Art. 7. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  7.  [Prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego]

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:

1)
zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2)
przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3)
przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
4)
sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5)
odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
6)
usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.