[Obowiązek uzyskania zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; obowiązek uchwalenia... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Obowiązek uzyskania zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; obowiązek uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  32.  [Obowiązek uzyskania zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; obowiązek uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków]
1. 
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1.
2. 
W terminie 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do wydania decyzji w sprawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1.
3. 
W terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy rada gminy jest obowiązana do uchwalenia regulaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 1.