[Odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków] - Art. 31. - Zbiorowe... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  31.  [Odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków]
1. 
Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.
2. 
Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.
3. 
Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.