[Zadania gminy i związków międzygminnych] - Art. 3. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Zadania gminy i związków międzygminnych] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  3.  [Zadania gminy i związków międzygminnych]
1. 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.
2. 
W razie wspólnego wykonywania przez gminy zadania, o którym mowa w ust. 1, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiednio właściwe organy:
1)
związku międzygminnego;
2)
gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym.
3. 
Gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.