[Rozstrzyganie spraw spornych przez organ regulacyjny] - Art. 27e. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 27e. - [Rozstrzyganie spraw spornych przez organ regulacyjny] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  27e.  [Rozstrzyganie spraw spornych przez organ regulacyjny]
1. 
W sprawach spornych dotyczących:
1)
odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
2)
odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci

- na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.

2. 
Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego, o którym mowa w ust. 1, może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:
1)
zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
2)
przywrócenia dostawy wody;
3)
otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
4)
przyłączenia do sieci.
3. 
Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.