[Wezwanie do przekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań przez organ regulacyjny] - Art. 27b. -... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 27b. - [Wezwanie do przekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań przez organ regulacyjny] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  27b.  [Wezwanie do przekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań przez organ regulacyjny]
1. 
W celu wykonywania zadań określonych w ustawie organ regulacyjny może wzywać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, odbiorcę usług lub gminę, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, do przekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonywania tych zadań.
2. 
Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
wskazanie zakresu informacji lub dokumentów;
2)
wskazanie celu wezwania;
3)
wskazanie terminu przekazania informacji lub dokumentów;
4)
pouczenie o sankcjach za nieprzekazanie informacji lub dokumentów oraz za przekazanie informacji lub dokumentów nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.