Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2020 r.
Art.  27b.  [Wezwanie do przekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań przez organ regulacyjny]
1.  W celu wykonywania zadań określonych w ustawie organ regulacyjny może wzywać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, odbiorcę usług lub gminę, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, do przekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonywania tych zadań.
2.  Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie zakresu informacji lub dokumentów;
2) wskazanie celu wezwania;
3) wskazanie terminu przekazania informacji lub dokumentów;
4) pouczenie o sankcjach za nieprzekazanie informacji lub dokumentów oraz za przekazanie informacji lub dokumentów nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.