[Właściwość miejscowa i zadania organu regulacyjnego] - Art. 27a. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 27a. - [Właściwość miejscowa i zadania organu regulacyjnego] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  27a.  [Właściwość miejscowa i zadania organu regulacyjnego]
1. 
Organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2. 
Właściwość miejscowa organu regulacyjnego odpowiada umiejscowieniu siedzib regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zasadniczemu trójstopniowemu podziałowi terytorialnemu państwa.
3. 
Do zadań organu regulacyjnego należy:
1)
opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2)
zatwierdzanie taryf;
3)
rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług;
4)
wymierzanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 29;
5)
zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków i publikowanie informacji o tych cenach;
6)
sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. 
Zadania organu regulacyjnego nie wyłączają uprawnień innych organów wynikających z przepisów odrębnych.
5. 
Organ regulacyjny prowadzi punkty informacyjne dla odbiorców usług.