[Zmiana taryfy jako następstwo zmiany stawki podatku VAT] - Art. 24h. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 24h. - [Zmiana taryfy jako następstwo zmiany stawki podatku VAT] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  24h.  [Zmiana taryfy jako następstwo zmiany stawki podatku VAT]
1. 
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków ceny i stawki opłat wskazane w taryfie mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku.
2. 
W przypadku zmiany taryfy, o której mowa w ust. 1, taryfa ta wchodzi w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. 
Przepisy art. 24e stosuje się odpowiednio do ogłaszania taryfy, o której mowa w ust. 1.