[Ogłoszenie taryfy w BIP i na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego] - Art. 24e. - Zbiorowe zaopatrzenie... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 24e. - [Ogłoszenie taryfy w BIP i na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  24e.  [Ogłoszenie taryfy w BIP i na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego]
1. 
W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 24c ust. 2 lub 4, stała się ostateczna, organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2. 
Właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.
3. 
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punktach obsługi klientów.