[Taryfa] - Art. 20. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Taryfa] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  20.  [Taryfa]
1. 
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat.
2. 
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.
3. 
Ceny i stawki opłat określone w taryfie są różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. 
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności:
1)
koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy;
2)
zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia;
3)
koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o których mowa w art. 21 ust. 1.
5. 
Ewidencja księgowa, o której mowa w ust. 4 pkt 1, powinna w szczególności umożliwiać:
1)
wydzielenie kosztów stałych i zmiennych, przychodów związanych z poszczególnymi rodzajami działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a także w odniesieniu do poszczególnych taryf;
2)
ustalenie kosztów związanych z działalnością inwestycyjną w poprzednich 3 latach obrachunkowych, z tym że jeżeli okres prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków jest krótszy niż 3 lata obrachunkowe, ustalenie tych kosztów obejmuje okres liczony od dnia rozpoczęcia tej działalności;
3)
dokonanie alokacji niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług.