[Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie - forma i organ właściwy] - Art. 18d. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 18d. - [Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie - forma i organ właściwy] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  18d.  [Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie - forma i organ właściwy]

Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie następuje w drodze decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta).