[Treść zezwolenia] - Art. 18. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Treść zezwolenia] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  18.  [Treść zezwolenia]

Zezwolenie powinno określać w szczególności:

1)
oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, jego siedzibę i adres;
2)
datę podjęcia działalności;
3)
przedmiot i obszar działalności;
4)
wymagania w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
5)
warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania regulaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 3;
6)
warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru;
7)
zobowiązanie do prowadzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne racjonalnej gospodarki w zakresie działalności objętej zezwoleniem;
8)
warunki cofnięcia zezwolenia;
9)
warunki dotyczące okoliczności, w których zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania.