[Odmowa udzielenia zezwolenia lub ograniczenie zakresu zezwolenia] - Art. 17b. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 17b. - [Odmowa udzielenia zezwolenia lub ograniczenie zakresu zezwolenia] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  17b.  [Odmowa udzielenia zezwolenia lub ograniczenie zakresu zezwolenia]

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia udzielenia zezwolenia lub może ograniczyć jego zakres w stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia:

1)
gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem określonych w ustawie;
2)
ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa;
3)
ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub zagrożenie środowiska naturalnego;
4)
jeżeli w wyniku postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zawarta została przez gminę umowa na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z innym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
5)
jeżeli na obszarze gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.