[Delegacja ustawowa - warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Delegacja ustawowa - warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  14.  [Delegacja ustawowa - warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, dla jednostek organizacyjnych podległych tym ministrom może określić, w drodze rozporządzenia:

1)
warunki przyłączania nieruchomości do sieci oraz wymagania dotyczące urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu tych jednostek,
2)
szczegółowe sposoby kontroli urządzeń, o których mowa w pkt 1,
3)
warunki i tryb postępowania w sprawach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
4)
warunki korzystania z sieci wodociągowych w przypadku prowadzenia działań ratowniczych,
5)
wymagania technologiczne dotyczące urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
6)
wymagania dotyczące zasilania elektroenergetycznego,
7)
wymagania dotyczące zapewnienia ciągłości funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
8)
tryb i sposób kontroli stanu przygotowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

- biorąc pod uwagę specyfikę jednostek organizacyjnych podległych tym ministrom.