Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2020 r.
Art.  14.  [Delegacja ustawowa - warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, dla jednostek organizacyjnych podległych tym ministrom może określić, w drodze rozporządzenia:

1) warunki przyłączania nieruchomości do sieci oraz wymagania dotyczące urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu tych jednostek,
2) szczegółowe sposoby kontroli urządzeń, o których mowa w pkt 1,
3) warunki i tryb postępowania w sprawach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) warunki korzystania z sieci wodociągowych w przypadku prowadzenia działań ratowniczych,
5) wymagania technologiczne dotyczące urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
6) wymagania dotyczące zasilania elektroenergetycznego,
7) wymagania dotyczące zapewnienia ciągłości funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
8) tryb i sposób kontroli stanu przygotowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

- biorąc pod uwagę specyfikę jednostek organizacyjnych podległych tym ministrom.