[Delegacja ustawowa - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi] - Art. 13. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Delegacja ustawowa - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  13.  [Delegacja ustawowa - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi]

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne,
2)
sposób oceny przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
3)
minimalną częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
4)
zakres badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
5)
program monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
6)
sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
7)
sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
8)
sposób informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
9)
sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań jakościowych

- biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.