[Stosowanie metody alternatywnej w zakresie badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi] - Art. 12c. - Zbiorowe... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 12c. - [Stosowanie metody alternatywnej w zakresie badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  12c.  [Stosowanie metody alternatywnej w zakresie badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi]
1. 
Dopuszcza się stosowanie metody alternatywnej w zakresie badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przypadku udokumentowania równoważności wyników badania wody przeprowadzonego metodą alternatywną z wynikami badania wody przeprowadzonego metodą referencyjną.
2. 
Uznanie metody alternatywnej w zakresie badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za równoważną z metodą referencyjną następuje zgodnie z aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO 17994.
3. 
Badania równoważności metody alternatywnej dokonuje się w krajowych laboratoriach akredytowanych.
4. 
Dokumentacja badań równoważności metody alternatywnej jest przedkładana instytutowi badawczemu wykonującemu zadania z zakresu zdrowia publicznego, w celu sprawdzenia jej kompletności i poprawności w odniesieniu do wymagań aktualnego wydania normy PN-EN ISO 17994 oraz zachowania spełnienia wymagania określonego w ust. 3.
5. 
Minister właściwy do spraw zdrowia po uzyskaniu pozytywnej oceny instytutu, o której mowa w ust. 4, przedstawia Komisji Europejskiej informacje dotyczące metody oraz jej równoważności wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 4.