Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2020 r.
Art.  12b.  [Sprawozdanie z badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi]
1.  Główny Inspektor Sanitarny w ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w art. 12 ust. 1, publikuje co 3 lata sprawozdanie z badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera zestawienie co najmniej wszystkich poszczególnych dostaw wody przekraczających średnio 1000 m3 dziennie lub umożliwiających zaopatrzenie w wodę ponad 5000 osób i obejmuje okres 3 lat kalendarzowych.