[Sprawozdanie z badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi] - Art. 12b. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 12b. - [Sprawozdanie z badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  12b.  [Sprawozdanie z badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi]
1. 
Główny Inspektor Sanitarny w ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w art. 12 ust. 1, publikuje co 3 lata sprawozdanie z badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera zestawienie co najmniej wszystkich poszczególnych dostaw wody przekraczających średnio 1000 m3 dziennie lub umożliwiających zaopatrzenie w wodę ponad 5000 osób i obejmuje okres 3 lat kalendarzowych.