[Przedmiot ustawy] - Art. 1. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:

1)
zasady:
a)
działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
b)
tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
c)
ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów;
2)
wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
3)
tryb zatwierdzania taryf oraz organ regulacyjny i jego zadania.