Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2069

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 października 2018 r.
o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 382 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, na podstawie danych zawartych w obwieszczeniach komisarzy wyborczych, zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Rozdział  1

Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 2825 rad, z czego:
1) do 2477 rad gmin, z tego:
a) do 2145 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 332 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy;
3) do 314 rad powiatów;
4) do 16 sejmików województw.
2. Wybierano łącznie 46 747 radnych spośród 184 745 kandydatów, z czego:
1) 39 526 radnych rad gmin spośród 133 282 kandydatów, z tego:
a) 32 175 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców spośród 86 479 kandydatów,
b) 7351 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców spośród 46 803 kandydatów;
2) 425 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy spośród 3261 kandydatów;
3) 6244 radnych rad powiatów spośród 41 148 kandydatów;
4) 552 radnych sejmików województw spośród 7054 kandydatów.
3. Wybrano łącznie 46 745 radnych, z czego:
1) 39 524 radnych rad gmin, z tego:
a) 32 173 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 7351 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 425 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;
3) 6244 radnych rad powiatów;
4) 552 radnych sejmików województw.
4. Wybory przeprowadzono w 34 918 okręgach wyborczych.
5. Wyborów nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, w których nie zarejestrowano żadnej listy kandydatów na radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 31 856 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 3062 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 3062 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
8. Ogółem pozostały nieobsadzone 2 mandaty, co stanowi 0,004% ogólnej liczby mandatów.
9. Głosowanie przeprowadzono w 26 983 obwodach głosowania.

Rozdział  2

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 2145 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 32 175 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 32 175 radnych spośród 86 479 kandydatów zgłoszonych przez 7502 komitety wyborcze, w tym 55 126 kandydatów zgłoszonych przez 6744 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 32 173 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 12 491 082 osób, w tym 568 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 6 952 471 osobom, w tym 427 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 946 995 osób, to jest 55,62% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 6 785 671, to jest 97,68% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 161 324, to jest 2,32% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 39 827, to jest 24,69% ogólnej liczby głosów nieważnych;
2) niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 121 337, to jest 75,21% ogólnej liczby głosów nieważnych;
3) postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 160, to jest 0,10% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 29 111 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 3062 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 3062 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
11. Wyborów nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, w których nie została zarejestrowana żadna lista kandydatów.
12. Ogółem pozostały nieobsadzone 2 mandaty, co stanowi 0,01% ogólnej liczby mandatów.
13. Głosowanie przeprowadzono w 14 170 obwodach głosowania.

Rozdział  3

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 332 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1254 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 7351 radnych spośród 46 803 kandydatów zgłoszonych przez 1004 komitety wyborcze.
3. Wybrano 7351 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 16 604 387 osób, w tym 1277 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 9 107 820 osobom, w tym 954 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 094 208 osób, to jest 54,77% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 8 831 586, to jest 97,11% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 262 622, to jest 2,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 117 939, to jest 44,91% ogólnej liczby głosów nieważnych;
2) niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 144 683, to jest 55,09% ogólnej liczby głosów nieważnych;
3) postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona, oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1254 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 12 166 obwodach głosowania.

Rozdział  4

Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy

1. Wybory przeprowadzono do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy, w których utworzono 77 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 425 radnych spośród 3261 kandydatów zgłoszonych przez 39 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 425 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1 343 761 osób, w tym 571 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 897 993 osobom, w tym 453 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 894 710 osób, to jest 66,58% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 877 641, to jest 98,09% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 17 069, to jest 1,91% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 4640, to jest 27,18% ogólnej liczby głosów nieważnych;
2) niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12 429, to jest 72,82% ogólnej liczby głosów nieważnych;
3) postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona, oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 77 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 782 obwodach głosowania.

Rozdział  5

Wybory do rad powiatów

1. Wybory przeprowadzono do 314 rad powiatów, w których utworzono 1329 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 6244 radnych spośród 41 148 kandydatów zgłoszonych przez 764 komitety wyborcze.
3. Wybrano 6244 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 20 471 882 osób.
5. Karty do głosowania wydano 11 196 836 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11 184 814 osób, to jest 54,64% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 10 584 901, to jest 94,64% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 599 913, to jest 5,36% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 337 511, to jest 56,26% ogólnej liczby głosów nieważnych;
2) niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 262 402, to jest 43,74% ogólnej liczby głosów nieważnych;
3) postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona, oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1329 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 20 413 obwodach głosowania.

Rozdział  6

Wybory do sejmików województw

1. Wybory przeprowadzono do 16 sejmików województw, w których utworzono 85 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 552 radnych spośród 7054 kandydatów zgłoszonych przez 28 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 552 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 30 170 012 osób.
5. Karty do głosowania wydano 16 570 919 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16 545 490 osób, to jest 54,84% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 15 433 536, to jest 93,28% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 1 111 954, to jest 6,72% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 322 971, to jest 29,05% ogólnej liczby głosów nieważnych;
2) niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 788 983, to jest 70,95% ogólnej liczby głosów nieważnych;
3) postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona, oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 85 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 26 983 obwodach głosowania.