Dziennik Ustaw

Dz.U.1940.9.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1940 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 29 kwietnia 1940 r.
o zbieraniu i zabezpieczania dowodów w sprawach o przestępstwa pospolite.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:
Art.  1.
1) Minister Sprawiedliwości może upoważnić pracowników Ministerstwa jak również członków podległych Ministerstwu Komisji badawczych do dokonywania poza granicami państwa wszystkich czynności celem zebrania, ustalenia i zabezpieczenia dowodów w sprawach o przestępstwa pospolite.
(2) Osoby upoważnione na podstawie tego artykułu muszą posiadać kwalifikacje sędziowskie.
Art.  2.

Osoby upoważnione na podstawie art. 1 niniejszego dekretu stosują w zakresie czynności wymienionych w tym artykule odpowiednie przepisy Kodeksu Postępowania Karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz.U.R.P. Nr 8 z 1939 r., poz. 44).

Art.  3.

Protokóły z czynności dokonanych na podstawie art. 1 i 2 niniejszego dekretu podlegają odczytaniu na rozprawie sądowej na równi z protokółami, o których mowa w art. 340 K.P.K.

Art.  4.

Prezes Rady Ministrów może upoważnić funkcjonariuszy, o których mowa w art. 1 niniejszego dekretu, do zwalniania przesłuchiwanych od obowiązku zachowania tajemnicy urzędowej. Osoby, które w czasie obowiązywania niniejszego dekretu pozostają w czynnej służbie wojskowej albo są zatrudnione w polskich urzędach państwowych, mogą być zwalniane od obowiązku zachowania tajemnicy urzędowej przez funkcjonariuszy wymienionych w art. 1 niniejszego dekretu za każdorazową zgodą właściwego Ministra.

Art.  5.

Minister Sprawiedliwości może nadać protokółom z czynności dokonanych przed wejściem w życie niniejszego dekretu moc przewidzianą w art. 3, o ile protokóły te sporządzone zostały przez osoby posiadające kwalifikacje sędziowskie.

Art.  6.

Akta oraz dowody zebrane bądź utrwalone na podstawie niniejszego dekretu przechowuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Art.  7.

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Art.  8.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.