Zbierane dane rynkowe. - Dz.U.2004.192.1971 - OpenLEX

Zbierane dane rynkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.192.1971

Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 13 sierpnia 2004 r.
w sprawie zbieranych danych rynkowych

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 292) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych;
2)
sposób wyłaniania przedsiębiorców obowiązanych do przekazywania danych rynkowych;
3)
formę i terminy przekazywania danych rynkowych.
1.
Szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych obejmuje dane dotyczące:
1)
poziomu ceny:
a)
skupu,
b)
zakupu,
c)
sprzedaży,
d)
giełdowej,
e)
targowiskowej,
f)
hurtowej,
g)
producenta,
h)
importera;
2)
wielkości obrotu.
2.
Dane rynkowe, o których mowa w ust. 1, dotyczą rynku:
1)
wołowiny i cielęciny, wieprzowiny oraz zbóż - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-e oraz w pkt 2;
2)
drobiu - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d oraz w pkt 2;
3)
jaj spożywczych - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 2;
4)
baraniny - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz w pkt 2;
5) 1
 cukru, pasz oraz produktów rolnictwa ekologicznego - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz w pkt 2;
6)
mleka - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d oraz w pkt 2;
7)
owoców i warzyw - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e-h oraz w pkt 2;
8)
kwiatów - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g i h oraz w pkt 2;
9)
roślin oleistych - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz w pkt 2;
10)
wina - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g oraz w pkt 2;
11) 2
 chmielu - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz w pkt 2;
12) 3
 włókna lnianego i konopnego - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz w pkt 2.
3.
Artykuły rolno-spożywcze wchodzące w zakres poszczególnych rynków, o których mowa w ust. 2, oraz szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych dla tych artykułów są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Cena skupu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, stanowi średnią cenę netto płaconą producentowi przez przedsiębiorcę w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w zł za:
1)
100 kg mleka surowego z podziałem na klasy;
2)
tonę:
a)
drobiu rzeźnego,
b)
jaj spożywczych skupionych przez zakład przetwórstwa jaj.
3) 4
 1 kg szyszek chmielu.
1.
Cena zakupu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, stanowi średnią cenę netto płaconą dostawcy na bazie franco zakład w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w zł za tonę:
1)
bydła rzeźnego o masie powyżej 300 kg:
a)
w przypadku bydła rzeźnego zakupionego, dostarczonego do rzeźni i ubitego, którego tusze zostały sklasyfikowane według klas jakości handlowej określonych w przepisach Unii Europejskiej2) oraz w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych - liczona jako średnia z trzech podklas dla każdej klasy uformowania tusz wołowych schłodzonych, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w ust. 1 w pkt 1-5,
b)
w przypadku bydła rzeźnego pochodzącego z własnego chowu - liczona jako średnia cena za tuszę bydła tej samej kategorii i klasy, zakupionego i ubitego w rzeźni w tym samym tygodniu;
2)
świń rzeźnych dostarczonych do rzeźni i ubitych, o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kg, która została sklasyfikowana według klas jakości handlowej określonych w przepisach Unii Europejskiej3) oraz w przepisach dotyczących ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych, z podaniem procentowej zawartości mięsa - liczona dla każdej klasy tusz wieprzowych schłodzonych, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II w ust.1;
3)
poszczególnych gatunków zbóż;
4)
nasion roślin oleistych;
5)
owiec:
a)
żywych,
b)
rzeźnych dostarczonych do rzeźni i ubitych oraz rozliczanych według masy poubojowej tuszy, w podziale na kategorie wagowe,
c)
rzeźnych dostarczonych do rzeźni i ubitych, których tusze zostały sklasyfikowane według klas jakości handlowej określonych w przepisach Unii Europejskiej4).
2.
Cena zakupu bydła rzeźnego uwzględnia:
1)
koszty transportu ponoszone przez rzeźnię - w przypadku własnego odbioru bydła rzeźnego od producenta;
2)
dodatkowe płatności na rzecz dostawcy, wyrażone w zł, wyliczone jako średnia dopłata dokonana w ostatnim roku kalendarzowym do każdej zakupionej tony tusz wołowych schłodzonych, jeżeli spowoduje to wzrost ceny o ponad 1 %.
3.
Dla potrzeb ustalenia ceny zakupu tusze wołowe ciepłe waży się niezwłocznie po ich sklasyfikowaniu.
4.
Masę tuszy wołowej koryguje się wskaźnikami określonymi w przepisach Unii Europejskiej5), jeżeli ważona jest tusza inna niż wzorcowa. Tuszę wołową wzorcową określają przepisy Unii Europejskiej2).
5.
Masę tuszy wołowej schłodzonej wylicza się przez pomniejszenie masy tuszy ciepłej o 2 %.
6. 5
 Dla ustalenia ceny zakupu tusz wieprzowych masę tuszy koryguje się wskaźnikami określonymi w przepisach Unii Europejskiej6), jeżeli ważona jest tusza wieprzowa ciepła inna niż wzorcowa. Tuszę wieprzową wzorcową określają przepisy Unii Europejskiej7).
7. 6
 (uchylony).
8. 7
 Ważenie tuszy wieprzowej ciepłej odbywa się po uboju, w czasie określonym w przepisach Unii Europejskiej7) oraz w przepisach w sprawie ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych.
9.
Masę tuszy wieprzowej schłodzonej wylicza się w sposób określony w przepisach Unii Europejskiej8).
10. 8
 Metodę szacowania procentowej zawartości mięsa w tuszy wieprzowej określają przepisy Unii Europejskiej6).
Cena sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez producenta w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w zł za:
1)
tonę:
a)
półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach, z uwzględnieniem kierunku sprzedaży,
b)
półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach i przetworów mięsnych, z uwzględnieniem kierunku sprzedaży,
c)
produktów drobiarskich,
d)
olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych,
e)
produktów przemiału ziarna zbóż,
f)
pasz dla zwierząt;
g) 9
 długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, o parametrach określonych w przepisach Unii Europejskiej9);
2) 10
 kg cukru wyprodukowanego w ramach kwoty produkcyjnej oraz poza tą kwotą, ze wskazaniem pojemności opakowań;
2a) 11
 kg mięsa wołowego lub wieprzowego w elementach, będącego produktem rolnictwa ekologicznego;
2b) 12
 kg lub sztukę owoców lub warzyw, będących produktami rolnictwa ekologicznego;
3)
100 kg produktów mleczarskich;
4) 13
 100 sztuk jaj:
a)
spożywczych według klas jakości handlowej określonych w przepisach Unii Europejskiej10),
b)
będących produktami rolnictwa ekologicznego;
5) 14
 litr mleka będącego produktem rolnictwa ekologicznego.
Cena giełdowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, stanowi średnią ważoną cenę netto, otrzymaną podczas transakcji sprzedaży w danym dniu na krajowych giełdach towarowych w okresie zbierania danych rynkowych, uwzględniającą parametry jakościowe, bazę ceny, liczbę transakcji oraz pochodzenie i przeznaczenie towaru, wyrażoną w zł za tonę:
1)
półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach;
2)
półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach oraz tłuszczów wieprzowych;
3)
zbóż i produktów przemiału ziarna zbóż;
4)
produktów mleczarskich;
5)
mięsa drobiowego;
6)
nasion roślin oleistych, olejów i śrut uzyskiwanych z nasion roślin oleistych;
7) 15
 (uchylony).
Cena targowiskowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, stanowi średnią cenę otrzymaną w wyniku sprzedaży na targowiskach w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w zł za:
1)
kg lub sztukę bydła żywego;
2)
sztukę prosięcia;
3)
dt lub kg warzyw;
4)
tonę poszczególnych gatunków zbóż.
Cena hurtowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. f, stanowi średnią ważoną cenę netto wyrażoną w zł za kg, sztukę lub pęczek, otrzymaną przez hurtowego sprzedawcę w okresie zbierania danych rynkowych za owoce lub warzywa klasy jakości I określonej w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wymagań jakości handlowej owoców i warzyw świeżych oraz w Polskich Normach, w miejscach obrotu hurtowego, notowaną oddzielnie dla produktów pochodzenia krajowego i oddzielnie dla produktów pochodzących z importu.
Cena producenta, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. g, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez producenta w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w zł za:
1)
1 kg lub sztukę owoców albo warzyw klasy jakości I, a w przypadku pomidorów również klasy jakości II, określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wymagań jakości handlowej owoców i warzyw świeżych oraz w Polskich Normach, z wyjątkiem owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórstwa;
2)
100 sztuk kwiatów świeżych ciętych;
3)
100 litrów wina.
Cena importera, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. h, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez importera w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w zł za:
1)
100 sztuk kwiatów świeżych ciętych;
2)
100 kg owoców i warzyw świeżych.
 Wielkość obrotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stanowi:
1)
w odniesieniu do rynku wołowiny i cielęciny:
a) 17
 ilość sztuk ubitego bydła rzeźnego oraz odpowiadająca jej ilość ton masy poubojowej schłodzonej skorygowanej wskaźnikami określonymi w przepisach Unii Europejskiej11) do wzorca tuszy wołowej - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
ilość ton sprzedanych półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego - w przypadku ustalania ceny sprzedaży,
c)
ilość ton półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach, będących przedmiotem transakcji na krajowych giełdach w poszczególnych dniach - w przypadku ustalania ceny giełdowej,
d)
ilość sztuk w podaży oraz procent sprzedaży bydła żywego - w przypadku ustalania ceny targowiskowej;
2)
w odniesieniu do rynku wieprzowiny:
a)
ilość sztuk ubitych świń rzeźnych oraz ilość ton masy poubojowej ciepłej ubitych świń rzeźnych - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
ilość ton sprzedanych półtusz, mięsa wieprzowego oraz przetworów mięsnych - w przypadku ustalania ceny sprzedaży,
c)
ilość ton półtusz, mięsa wieprzowego w elementach oraz tłuszczy wieprzowych, będących przedmiotem transakcji na krajowych giełdach w poszczególnych dniach - w przypadku ustalania ceny giełdowej,
d)
ilość sztuk w podaży oraz procent sprzedaży prosiąt - w przypadku ustalania ceny targowiskowej;
3)
w odniesieniu do rynku owoców i warzyw - masa lub ilość sprzedanych owoców i warzyw poszczególnych gatunków i odmian wyrażona w kg, tonach lub sztukach;
4)
w odniesieniu do rynku zbóż - ilość ton:
a)
poszczególnych gatunków zbóż zakupionych przez przedsiębiorcę - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
produktów przemiału ziarna zbóż sprzedanych przez przedsiębiorcę - w przypadku ustalania ceny sprzedaży,
c)
poszczególnych gatunków zbóż oraz produktów przemiału ziarna zbóż, będących przedmiotem transakcji na krajowych giełdach w poszczególnych dniach - w przypadku ustalania ceny giełdowej,
d)
w podaży oraz procent sprzedaży poszczególnych gatunków zbóż - w przypadku ustalania ceny targowiskowej;
5)
w odniesieniu do rynku mleka - ilość kg:
a)
produktów mleczarskich - w przypadku ustalania ceny sprzedaży i giełdowej,
b)
mleka surowego z podziałem na klasy - w przypadku ustalania ceny skupu;
6)
w odniesieniu do rynku drobiu - ilość ton:
a)
zakupionego drobiu rzeźnego - w przypadku ustalania ceny skupu,
b)
sprzedanych produktów drobiarskich - w przypadku ustalania ceny sprzedaży,
c)
mięsa drobiowego będącego przedmiotem transakcji na krajowych giełdach w poszczególnych dniach - w przypadku ustalania ceny giełdowej;
7)
w odniesieniu do rynku jaj spożywczych:
a)
ilość ton jaj spożywczych zakupionych przez zakład pakujący jaja - w przypadku ustalania ceny skupu,
b)
ilość sztuk jaj spożywczych sprzedanych przez zakład pakujący jaja na terenie kraju - w przypadku ustalania ceny sprzedaży;
8)
w odniesieniu do rynku roślin oleistych - ilość ton:
a)
zakupionych lub sprzedanych nasion roślin oleistych - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
nasion roślin oleistych, olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych, będących przedmiotem transakcji na krajowych giełdach w poszczególnych dniach - w przypadku ustalania ceny giełdowej,
c)
sprzedanych olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych - w przypadku ustalania ceny sprzedaży;
9)
w odniesieniu do rynku baraniny - ilość sztuk skupionych owiec rzeźnych oraz ilość ton tusz owiec rzeźnych;
10)
w odniesieniu do rynku kwiatów - ilość sztuk sprzedanych kwiatów świeżych;
11) 18
 w odniesieniu do rynku cukru - liczba ton sprzedanego cukru wyprodukowanego w ramach kwoty produkcyjnej oraz poza tą kwotą, wraz ze wskazaniem pojemności opakowań;
12)
w odniesieniu do rynku pasz - ilość ton sprzedanych pasz;
13)
w odniesieniu do rynku wina - ilość litrów sprzedanego wina;
14) 19
 w odniesieniu do rynku chmielu - ilość kg szyszek chmielu zakupionych przez przedsiębiorcę od producenta chmielu lub grupy producentów chmielu - w przypadku ustalania ceny skupu;
15) 20
 w odniesieniu do rynku włókien lnianych i konopnych - ilość ton długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, sprzedanego przez przedsiębiorcę, który przetwarza słomę lnianą lub konopną na włókno;
16) 21
 w odniesieniu do rynku produktów rolnictwa ekologicznego - liczba:
a)
kg sprzedanego mięsa wołowego lub wieprzowego w elementach,
b)
litrów sprzedanego mleka,
c)
sztuk sprzedanych jaj,
d)
kg lub sztuk sprzedanych owoców lub warzyw.
1.
Dane rynkowe w zakresie rynków:
1)
wołowiny i cielęciny - przekazują:
a)
przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu i uboju bydła w kraju oraz którzy w ostatnim roku kalendarzowym ubili powyżej 20.000 sztuk bydła o masie powyżej 300 kg,
b)
przedsiębiorcy, którzy zlecają rzeźniom w kraju ubój zakupionego bydła oraz którzy w ostatnim roku kalendarzowym zlecili ubój powyżej 10.000 sztuk bydła o masie powyżej 300 kg;
2)
wieprzowiny - przekazują:
a)
przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu i uboju świń rzeźnych w kraju oraz którzy w ostatnim roku kalendarzowym ubili powyżej 100.000 sztuk świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kg,
b)
przedsiębiorcy, którzy zlecają rzeźniom w kraju ubój zakupionych świń rzeźnych oraz którzy w ostatnim roku kalendarzowym zlecili ubój powyżej 20.000 sztuk świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kg;
3) 22
 baraniny - przekazują przedsiębiorcy działający na tym rynku;
4) 23
 chmielu - przekazują przedsiębiorcy, którzy dokonują obrotu chmielem lub przygotowują chmiel lub wytwarzają produkty chmielowe;
5) 24
 włókien lnianych i konopnych - przekazują przedsiębiorcy, którzy przetwarzają słomę lnianą lub konopną na włókno;
6) 25
 cukru - przekazują producenci cukru.
2.
Przedsiębiorcy wskazani przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych przekazują dane rynkowe w zakresie rynków:
1)
wołowiny i cielęciny, jeżeli:
a)
dokonują zakupu i uboju bydła w kraju oraz klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych oraz w ostatnim roku kalendarzowym ubili poniżej 20.000 sztuk bydła o masie powyżej 300 kg,
b)
zlecają rzeźniom w kraju ubój zakupionego bydła i dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych oraz w ostatnim roku kalendarzowym zlecili ubój poniżej 10.000 sztuk bydła o masie powyżej 300 kg,
c)
produkują tusze, półtusze, ćwierci wołowe lub mięso wołowe w elementach,
d)
prowadzą giełdy rolno-towarowe,
e)
sprzedają na targowiskach;
2)
wieprzowiny, jeżeli:
a)
dokonują zakupu i uboju świń rzeźnych w kraju oraz klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w przepisach Unii Europejskiej3) i w przepisach dotyczących ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych oraz w ostatnim roku kalendarzowym ubili poniżej 100.000 sztuk świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kg,
b)
zlecają rzeźniom w kraju ubój zakupionych świń rzeźnych i dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w przepisach Unii Europejskiej3) i w przepisach dotyczących ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych oraz w ostatnim roku kalendarzowym zlecili ubój poniżej 20.000 sztuk świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kg,
c)
produkują tusze, półtusze wieprzowe, mięso wieprzowe w elementach lub przetwory z wieprzowiny,
d)
prowadzą giełdy rolno-towarowe,
e)
sprzedają na targowiskach;
3)
owoców i warzyw, jeżeli:
a)
sprzedają na rynkach hurtowych lub targowiskach,
b)
są zrzeszeni w grupach producentów lub spółdzielniach ogrodniczych,
c)
prowadzą zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego,
d)
prowadzą przedsiębiorstwa przemysłu chłodniczego;
4)
zbóż, jeżeli:
a)
w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca zakupili łącznie co najmniej 1.000 ton ziarna zbóż,
b)
produkują mąki, otręby lub śruty z ziarna zbóż,
c)
prowadzą giełdy rolno-towarowe,
d)
sprzedają na targowiskach;
5)
mleka, jeżeli:
a)
skupują od producentów mleko surowe,
b)
produkują przetwory mleczarskie,
c)
prowadzą giełdy rolno-towarowe;
6)
drobiu, jeżeli:
a)
skupują drób rzeźny i dokonują uboju w kraju oraz w ostatnim roku kalendarzowym ubili powyżej 100.000 sztuk brojlerów kurzych lub 20.000 sztuk brojlerów indyczych,
b)
prowadzą giełdy rolno-towarowe;
7)
jaj spożywczych, jeżeli:
a)
skupują jaja spożywcze w celu ich przetwarzania,
b)
w ostatnim roku kalendarzowym pakowali tygodniowo przeciętnie powyżej 100.000 jaj pochodzących z ferm, w których produkcja odbywa się w systemie klatkowym;
8)
roślin oleistych, jeżeli:
a)
dokonują zakupu nasion roślin oleistych,
b)
prowadzą giełdy rolno-towarowe;
9)
kwiatów, jeżeli prowadzą sprzedaż na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu i na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Broniszach;
10)
pasz, jeżeli produkują powyżej 10.000 ton pasz rocznie;
11)
wina, jeżeli produkują wino stołowe;
12) 26
 produktów rolnictwa ekologicznego, jeżeli przedsiębiorcy posiadają ważny certyfikat zgodności wydany przez upoważnione jednostki certyfikujące, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym.
1.
Okresy zbierania danych rynkowych wynoszą:
1)
dobę - dla cen: giełdowej, importera owoców i warzyw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części III w ust. 4, targowiskowej, producenta i hurtowej oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;
2)
tydzień liczony od poniedziałku do niedzieli - dla cen: skupu, zakupu i sprzedaży oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;
3)
dwa tygodnie liczone od poniedziałku do piątku następnego tygodnia - w odniesieniu do rynku kwiatów, rynku wina oraz dla ceny importera owoców i warzyw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części III w ust. 2;
4) 27
 miesiąc kalendarzowy - w odniesieniu do rynku cukru, rynku pasz, rynku chmielu, rynku włókna lnianego i konopnego, rynku produktów rolnictwa ekologicznego oraz rynku mleka dla ceny skupu.
2.
Dane rynkowe są przekazywane:
1)
do godziny 1200 we wtorek, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - w odniesieniu do cen: skupu, zakupu i sprzedaży oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;
2)
do godziny 1000 w poniedziałek, w postaci danych zbiorczych za każdy dzień handlowy za okres od poniedziałku do niedzieli - w odniesieniu do cen: giełdowej, producenta, targowiskowej i hurtowej oraz obrotów odpowiadających tym cenom;
3)
do godziny 1000 codziennie za poprzedni dzień dla rynku owoców i warzyw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części III w ust. 4 - w odniesieniu do ceny importera;
4)
do godziny 1500 w piątek ostatniego dnia okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dla rynku kwiatów;
5)
do godz. 1200 w poniedziałek, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dla owoców i warzyw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części III w ust. 2 oraz dla rynku wina;
6) 28
 do 20. dnia miesiąca, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dla rynku cukru, rynku chmielu, rynku włókna lnianego i konopnego, rynku produktów rolnictwa ekologicznego oraz w odniesieniu do ceny skupu - dla rynku mleka;
7) 29
 w pierwszy wtorek miesiąca, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dla rynku pasz.
3.
Jeżeli termin przekazywania danych przypada na dzień wolny od pracy, dane te przesyła się w następujący po tym dniu dzień roboczy.
Dane rynkowe są przekazywane w formie elektronicznej lub faksem.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 86, poz. 781).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Rozporządzenie 81/1208/EWG z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustalające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz dorosłego bydła (Dz. Urz. WE L 123 z 07.05.1981).

3) Rozporządzenie 84/3220/EWG z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (Dz. Urz. WE L 301 z 20.11.1984).

4) Rozporządzenie 93/461/EWG z dnia 26 lutego 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali stosowanej przy klasyfikacji tusz owczych (Dz. Urz. WE L 49 z 27.02.1993) oraz rozporządzenie 2002/315/WE (Dz. Urz. WE L 50 z 21.02.2002) z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przeglądu cen świeżych i schłodzonych tusz baranich na reprezentatywnych rynkach Wspólnoty.

5) Rozporządzenia:

- 82/563/EWG z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1208/81 ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 067 z 11.03.1982),

- 85/3402/EWG z dnia 2 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie 563/82 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1208/81 ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 322 z 03.12.1985),

- 93/2090/EWG z dnia 27 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie 563/82 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1208/81 ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 190 z 30.07.1993).

6) Decyzja Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2005 r., str. 62, z późn. zm.).

7) Rozporządzenie Rady nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (Dz. Urz. EWG L 301 z 20.11.1984 r., str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 126).

8) Rozporządzenie 85/2967/EWG z dnia 24 października 1985 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (Dz. Urz. WE L 285 z 25.10.1985).

9) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 35 z 6.02.2001, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 3, z późn. zm.).

10) Rozporządzenie 90/1907/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. WE L 173 z 06.07.1990).

11) Rozporządzenie Komisji EWG nr 563/82 z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia EWG nr 1208/81 ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 067 z 11.03.1982; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 118).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  30

ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE WCHODZĄCE W ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH RYNKOWYCH DLA TYCH ARTYKUŁÓW

I.

 Rynek wołowiny i cielęciny

1. Bydło rzeźne, dla którego jest ustalana cena zakupu:

1) tusze pochodzące ze zwierząt kategorii A - w klasach: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

2) tusze pochodzące ze zwierząt kategorii B - w klasie R3;

3) tusze pochodzące ze zwierząt kategorii C - w klasach: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

4) tusze pochodzące ze zwierząt kategorii D - w klasach: R2, R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

5) tusze pochodzące ze zwierząt kategorii E - w klasach: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2. Półtusze, ćwierci wołowe i mięso wołowe, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) ćwierci wołowe przednie z buhajków (kat. A);

2) ćwierci wołowe przednie z krów (kat. D);

3) ćwierci wołowe tylne z buhajków (kat. A);

4) ćwierci wołowe tylne z krów (kat. D);

5) ćwierci wołowe kompensowane z buhajków (kat. A);

6) ćwierci wołowe kompensowane z krów (kat. D);

7) mięso wołowe rostbef z kością;

8) mięso wołowe z udźca bez kości.

3. Tusze, półtusze, ćwierci wołowe, mięso wołowe, dla których jest ustalana cena giełdowa.

4. Bydło żywe gospodarskie, dla którego jest ustalana cena targowiskowa:

1) cielęta;

2) młode bydło opasowe (do 1 roku);

3) krowy wybrakowane;

4) jałówki cielne;

5) krowy mleczne.

II.

 Rynek wieprzowiny

1. Tusze ciepłe o masie od 60 do 120 kg, sklasyfikowane w klasach jakości handlowej S, E, U, R, O i P, dla których jest ustalana cena zakupu.

2. Półtusze wieprzowe, mięso wieprzowe i przetwory mięsne, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) półtusze wieprzowe;

2) mięso wieprzowe z kością - schab środkowy;

3) szynka wieprzowa gotowana;

4) kiełbasa toruńska.

3. Półtusze wieprzowe, mięso wieprzowe i tłuszcze wieprzowe, dla których jest ustalana cena giełdowa:

1) półtusze wieprzowe;

2) mięso wieprzowe;

3) tłuszcze wieprzowe.

4. Prosięta o masie około 20 kg, dla których jest ustalana cena targowiskowa.

III.

 Rynek owoców i warzyw

1. Owoce i warzywa, dla których jest ustalana cena producenta:

1) jabłka pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji odmian: Golden delicious, Braeburn, grupa Jonagolda, Idared, Granny smith, Red delicious, Boskoop, Paulared, Jerseymac, Delikates, Lobo, McIntosh, Cortland, Szampion, Ligol, Gloster, Gala, Elstar, Cox orange;

2) jabłka przeznaczone do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 maja;

3) gruszki pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji odmian: Faworytka (Klapsa), Konferencja, Williams, Abbe Fetel, Lukasówka - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca;

4) śliwki pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji odmian: Węgierka Dąbrowicka, Brzoskwiniowa, Węgierka Zwykła, Renkloda Althana, Renkloda Ulena, Stanley, Cacańska Lepotica, Cacańska Rana, Ruth Gersfetter, President (kaliber 45 mm), Reine-Claude, Questche, Golden Japan - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada;

5) śliwki przeznaczone do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada;

6) wiśnie przeznaczone do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września;

7) czereśnie przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września;

8) truskawki pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada;

9) truskawki odszypułkowane, przeznaczone do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

10) truskawki z szypułką, przeznaczone do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

11) maliny pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 października;

12) maliny przeznaczone do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 października;

13) morele przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 15 lipca do dnia 15 września;

14) porzeczki czarne przeznaczone do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

15) porzeczki czerwone przeznaczone do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

16) agrest przeznaczony do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

17) aronia przeznaczona do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października;

18) brokuły "w różach" pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia;

19) brokuły "różyczkowane", przeznaczone do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia;

20) pomidory "spod osłon" pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

21) pomidory "gruntowe" pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października;

22) pomidory przeznaczone do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października;

23) kalafiory "w różach" pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia;

24) kalafiory "różyczkowane", przeznaczone do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia;

25) cebula pakowana, przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 czerwca;

26) cebula biała obierana, przeznaczona do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 marca;

27) kapusta biała "w główkach", przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 września do dnia 31 czerwca;

28) kapusta biała przeznaczona do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia;

29) marchew myta, pakowana, przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja;

30) marchew przeznaczona do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 maja;

31) ogórki "długie spod osłon" pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 marca do dnia 31grudnia;

32) ogórki "krótkie spod osłon" pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia;

33) ogórki "gruntowe" przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października;

34) ogórki "gruntowe" o długości 6-9 cm oraz 10-12 cm, przeznaczone do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października;

35) pietruszka pakowana, przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca;

36) seler pakowany, przeznaczony do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca;

37) pory pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca;

38) fasola zielona przeznaczona do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października;

39) groszek zielony, przeznaczony do przetwórstwa - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

40) fasolka zielona, pakowana, przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji;

41) sałata pakowana;

42) pieczarki;

43) szparagi białe, fioletowe i zielone.

2. Owoce i warzywa, dla których jest ustalana cena hurtowa oraz cena importera notowana w cyklu dwutygodniowym:

1) arbuzy;

2) banany w opakowaniu zbiorczym (karton);

3) brzoskwinie w opakowaniu zbiorczym, układane w warstwy (skrzynka, karton);

4) cytryny w opakowaniu zbiorczym, nieukładane w warstwy (skrzynka, karton), lub w opakowaniu jednostkowym;

5) czereśnie w opakowaniu zbiorczym (skrzynka);

6) grejpfruty w opakowaniu zbiorczym, nieukładane w warstwy (skrzynka, karton), lub w opakowaniu jednostkowym;

7) gruszki w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton) odmian: Bonkreta Williamsa, Faworytka (Klapsa), Konferencja, Lukasówka;

8) jabłka w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton) lub jednostkowym (woreczek) odmian: Antonówka, Close, Cortland, Delikates, Elstar, Gloster, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, James Grive, Jerseymac, grupa Jonagolda, Red Delicious, Lobo, Malinowa Oberlandzka, McIntosh, Melrose, Papierówka (Oliwka Inflancka), Paulared, Spartan, Szampion, Vista Bella;

9) kiwi w opakowaniu zbiorczym (paletka) lub jednostkowym (koszyczek);

10) klementynki w opakowaniu zbiorczym, nieukładane w warstwy (skrzynka, karton), lub w opakowaniu jednostkowym;

11) maliny w opakowaniu jednostkowym;

12) mandarynki w opakowaniu zbiorczym, nieukładane w warstwy (skrzynka, karton), lub w opakowaniu jednostkowym;

13) nektaryny w opakowaniu zbiorczym, układane w warstwy (skrzynka, karton);

14) pomarańcze w opakowaniu zbiorczym, nieukładane w warstwy (skrzynka, karton), lub w opakowaniu jednostkowym;

15) śliwki w opakowaniu zbiorczym (skrzynka) odmian: Węgierka Dąbrowicka, Brzoskwiniowa, Węgierka Zwykła, Renkloda Althana, Renkloda Ulena, Stanley, Cacańska Lepotica, Cacańska Rana, Ruth Gersfetter, President;

16) truskawki w opakowaniu jednostkowym;

17) winogrona w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

18) wiśnie w opakowaniu zbiorczym (skrzynka);

19) botwinka - pęczek, niezależnie od opakowania zbiorczego;

20) buraki ćwikłowe w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, worek);

21) cebula biała w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, worek);

22) groch;

23) fasola;

24) kalafiory;

25) kapusta biała głowiasta wczesna;

26) kapusta biała głowiasta późna;

27) kapusta brukselska;

28) kasztany;

29) marchew wczesna - pęczek;

30) marchew w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, worek);

31) oberżyna;

32) ogórki "gruntowe" w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

33) ogórki "spod osłon długie" w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

34) ogórki "spod osłon krótkie" w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

35) papryka czerwona w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

36) papryka żółta w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

37) papryka zielona w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

38) pieczarki w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

39) pietruszka wczesna - pęczek;

40) pietruszka w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, worek);

41) pomidory "gruntowe" w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

42) pomidory "spod osłon" w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

43) pory wczesne - pęczek;

44) pory w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, worek);

45) rzodkiewka - pęczek, niezależnie od opakowania zbiorczego;

46) sałata niepakowana;

47) sałata pakowana w folię;

48) selery korzeniowe w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, worek);

49) szparagi;

50) ziemniaki jadalne wczesne w opakowaniu zbiorczym (worek);

51) ziemniaki jadalne wczesne "myte" w opakowaniu jednostkowym;

52) ziemniaki jadalne odmian: Aster, Bryza, Ibis, Irga, Irys, Janka, w opakowaniu zbiorczym (worek);

53) ziemniaki jadalne "myte" odmian: Aster, Bryza, Ibis, Irga, Irys, Janka, w opakowaniu jednostkowym.

3. Warzywa, dla których jest ustalana cena targowiskowa:

1) cebula biała - cała, zdrowa (bez objawów gnicia), bez uszkodzeń mrozowych, wystarczająco zasuszona, wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i smaków, kształt typowy dla odmiany, twarda i ścisła, bez objawów wyrośnięcia, bez pustego i twardego szczypioru, bez korzeni, dopuszczalne małe plamy i powierzchniowe pęknięcia zewnętrznych łusek;

2) ziemniaki jadalne - całe, zdrowe, czyste, niezazieleniałe, bez uszkodzeń mechanicznych, bez uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, nienadmarznięte, suche, kształt typowy dla odmiany.

4. Owoce i warzywa, dla których jest ustalana cena importera w cyklu dobowym:

1) pomidory - w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

2) ogórki - w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

3) karczochy - w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia;

4) cukinia - w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

5) pomarańcze - w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia;

6) klementynki - w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

7) mandarynki - w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

8) cytryny - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia;

9) winogrona - od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia;

10) jabłka - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia;

11) gruszki - w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia;

12) morele - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca;

13) wiśnie - w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia;

14) brzoskwinie - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września;

15) nektaryny - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września;

16) śliwki - w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września.

IV.

 Rynek zbóż

1. Zboża, których ziarno powinno być zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, o swoistej barwie, bez obcych zapachów lub zapachów wskazujących na zepsucie, wolne od żywych owadów (Insecta) i roztoczy (Acarina), dla których jest ustalana cena zakupu, cena giełdowa i cena targowiskowa:

1) jęczmień;

2) kukurydza;

3) owies;

4) pszenica;

5) pszenżyto;

6) żyto.

2. Produkty przemiału ziarna zbóż, dla których jest ustalana cena sprzedaży i cena giełdowa:

1) mąka pszenna;

2) mąka żytnia;

3) otręby pszenne;

4) otręby żytnie;

5) śruta pszenna;

6) śruta żytnia.

V.

 Rynek mleka

1. Mleko surowe, dla którego jest ustalana cena skupu:

1) klasa ekstra;

2) klasa I.

2. Przetwory mleczarskie, dla których jest ustalana cena sprzedaży i cena giełdowa:

1) masło ekstra - o minimalnej zawartości tłuszczu mlecznego 82 % masy i maksymalnej zawartości wody 16 % masy:

a) w blokach 25 kg,

b) konfekcjonowane;

2) mleko odtłuszczone w proszku o jakości interwencyjnej, produkowane bezpośrednio i wyłącznie z mleka odtłuszczonego metodą rozpyłową;

3) mleko pełne w proszku, produkowane bezpośrednio i wyłącznie z mleka pełnego metodą rozpyłową.

3. Przetwory mleczarskie, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) mleko spożywcze pasteryzowane w folii i kartonie:

a) odtłuszczone o zawartości tłuszczu do 0,5 %,

b) częściowo odtłuszczone o zawartości tłuszczu 1,5-1,8 %,

c) o zawartości tłuszczu 2 %,

d) o zawartości tłuszczu 3,2 %,

e) pełne o zawartości tłuszczu co najmniej 3,5 %;

2) mleko spożywcze UHT w kartonie:

a) odtłuszczone o zawartości tłuszczu do 0,5 %,

b) częściowo odtłuszczone o zawartości tłuszczu 1,5-1,8 %,

c) o zawartości tłuszczu 2 %,

d) o zawartości tłuszczu 3,2 %,

e) pełne o zawartości tłuszczu co najmniej 3,5 %;

3) jogurt naturalny;

4) kefir;

5) śmietanka i śmietana spożywcza pasteryzowana:

a) o zawartości tłuszczu 10-29 %,

b) o zawartości tłuszczu powyżej 29 %;

6) mleko zagęszczone:

a) słodzone,

b) niesłodzone;

7) ser dojrzewający typu Edamski o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 42 %;

8) ser dojrzewający typu Gouda o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 45 %;

9) ser dojrzewający typu Ementaler o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 45 %;

10) ser dojrzewający typu Cheddar o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 45 %;

11) ser dojrzewający Podlaski, Zamojski, Morski;

12) ser dojrzewający typu Parmezan;

13) ser dojrzewający typu Radamer;

14) sery pleśniowe o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 45 %;

15) sery i twarogi świeże bez dodatków smakowych:

a) serek wiejski granulowany o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 40 %,

b) twaróg o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 40 %;

16) ser typu Mozzarella o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 30 %;

17) ser typu Feta;

18) bezwodny tłuszcz mleczny o minimalnej zawartości tłuszczu 99,3 %;

19) serwatka w proszku o maksymalnej zawartości tłuszczu 1,5 %;

20) laktoza;

21) kazeina i kazeiniany;

22) maślanka w proszku;

23) maślanka naturalna.

VI.

 Rynek drobiu

1. Drób rzeźny, dla którego jest ustalana cena skupu:

1) kurczęta typu brojler;

2) indory;

3) indyczki;

4) kaczki typu brojler;

5) gęsi typu brojler;

6) gęsi tuczone;

7) kury nieśne ze stad reprodukcyjnych;

8) kury nieśne ze stad towarowych;

9) kury mięsne ze stad reprodukcyjnych;

10) kury mięsne ze stad towarowych.

2. Produkty drobiarskie, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) drób świeży, schłodzony i mrożony:

a) tuszki kurcząt patroszonych bez podrobów (65 %) w klasie A,

b) tuszki indyków patroszonych (73 %);

2) drób w kawałkach i podroby świeże lub schłodzone:

a) z kurczaka:

- filety,

- połówki,

- ćwiartki,

- całe skrzydła,

- piersi i ich kawałki,

- nogi i ich kawałki,

- wątroby,

b) z indyka:

- filety,

- całe skrzydła,

- piersi i ich kawałki,

- podudzia i ich kawałki,

- wątroby.

3. Gatunki drobiu, dla których mięsa (świeżego, schłodzonego, mrożonego) i jadalnych podrobów jest ustalana cena giełdowa:

1) Gallus domesticus;

2) kaczki;

3) gęsi;

4) indyki i perliczki.

VII.

 Rynek jaj spożywczych

1. Jaja spożywcze do przetwórstwa spożywczego, dla których jest ustalana cena skupu.

2. Jaja spożywcze klasy A, kategorie wagowe XL, L, M i S, dla których jest ustalana cena sprzedaży.

VIII.

 Rynek roślin oleistych

1. Nasiona rzepaku o wilgotności 7 % (+/- 0,5 %) oraz o zawartości kwasu erukowego do 2,0 %, oleju minimum 40 % i zanieczyszczeń do 2,0 %, dla których jest ustalana cena zakupu i cena giełdowa.

2. Oleje i śruty uzyskane z nasion roślin oleistych, dla których jest ustalana cena sprzedaży i cena giełdowa:

1) olej rzepakowy rafinowany o zawartości kwasu erukowego do 5,0 %, substancji lotnych do 0,5 % i zanieczyszczeń do 0,02 % oraz o liczbie nadtlenkowej do 5 %;

2) śruta rzepakowa o zawartości tłuszczu do 2,5 % (+/-0,5 %), wody do 12 % (+/-0,5 %), białka do 33 % oraz zanieczyszczeń mineralnych do 2 %.

IX.

 Rynek baraniny

1. Owce żywe, dla których jest ustalana cena zakupu:

1) jagnięta poniżej 12 miesięcy z podziałem na kategorie wagowe:

a) do 12 kg,

b) 12-16 kg,

c) 17-23 kg,

d) 24-30 kg,

e) 31-35 kg,

f) 36-40 kg,

g) powyżej 40 kg;

2) pozostałe owce.

2. Owce rzeźne, dla których jest ustalana cena zakupu:

1) tusze jagniąt poniżej 12 miesięcy i poniżej 13 kg z podziałem na kategorie:

a) masa poniżej 7 kg,

b) masa 7,1-10 kg,

c) masa 10,1-11,9 kg,

d) masa 12- 13 kg;

2) według klasyfikacji EUROP:

a) tusze jagniąt poniżej 12 miesięcy i o masie powyżej 13 kg,

b) tusze jagniąt powyżej 12 miesięcy.

X.

 Rynek kwiatów

Kwiaty świeże cięte dobrej jakości i posiadające cechy charakterystyczne dla gatunku i odmiany (odmiana uprawna): wszystkie części kwiatu ciętego, całe, świeże, wolne od chorób i szkodników oraz od spowodowanych przez nie uszkodzeń, wolne od pozostałości pestycydów i innych obcych substancji wpływających na ich wygląd, bez uszkodzeń mechanicznych, wolne od wad rozwoju; pakowane oddzielnie w jednolite partie i opakowania, odpowiednio oznakowane, pędy w zależności od gatunku i odmiany (odmiana uprawna) wystarczająco sztywne i silne, aby utrzymać kwiat; o kodach długości określonych w przepisach Unii Europejskiej1):

1) dla których jest ustalana cena producenta:

a) goździki jednokwiatowe - wszystkie odmiany,

b) goździki wielokwiatowe - wszystkie odmiany,

c) róże drobnokwiatowe - odmiany Sacha, Frisco, Trixx,

d) róże wielkokwiatowe - odmiany Red Berlin, Star Light, Prophyta;

2) dla których jest ustalana cena importera (z wyszczególnieniem kraju pochodzenia):

a) goździki jednokwiatowe - wszystkie odmiany,

b) goździki wielokwiatowe - wszystkie odmiany,

c) róże drobnokwiatowe - wszystkie odmiany,

d) róże wielkokwiatowe - wszystkie odmiany.

XI.

 Rynek cukru

Cukier, dla którego jest ustalana cena sprzedaży:

1) cukier wyprodukowany w ramach kwoty produkcyjnej;

2) cukier wyprodukowany poza kwotą produkcyjną.

XII.

 Rynek pasz

1. Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) dla bydła:

a) dla krów mlecznych,

b) dla opasów,

c) dla cieląt,

d) preparaty mlekozastępcze,

e) uniwersalne - stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych;

2) dla trzody:

a) dla loch,

b) dla knurów,

c) prestarter lub starter,

d) grower lub finisher,

e) preparaty mlekozastępcze,

f) uniwersalne - stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych;

3) dla drobiu:

a) dla brojlerów:

- prestarter lub starter,

- grower lub finisher,

b) dla niosek oraz kogutów:

- dla stad towarowych,

- dla stad reprodukcyjnych,

c) dla indyków:

- prestarter lub starter,

- grower lub finisher,

d) uniwersalne - stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych.

2. Mieszanki paszowe uzupełniające oraz premiksy w przeliczeniu na 1 %, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) dla bydła:

a) dla krów mlecznych,

b) dla opasów,

c) dla cieląt,

d) uniwersalne - stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych;

2) dla trzody:

a) dla loch,

b) dla knurów,

c) prestarter lub starter,

d) grower lub finisher,

e) uniwersalne - stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych;

3) dla drobiu:

a) dla brojlerów:

- prestarter lub starter,

- grower lub finisher,

b) dla niosek oraz kogutów:

- dla stad towarowych,

- dla stad reprodukcyjnych,

c) dla indyków:

- prestarter lub starter,

- grower lub finisher,

d) uniwersalne - stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych.

XIII.

 Rynek wina

Wina, dla których jest ustalana cena producenta:

1) wino stołowe czerwone;

2) wino stołowe białe.(uchylony)

XIV.

 Rynek chmielu

Szyszki chmielu w okresie od dnia 1 września do dnia 31 marca, dla których jest ustalana cena skupu:

1) szyszki chmielu aromatycznego według odmian, ze wskazaniem ich pochodzenia z rejonów uprawy, w podziale na skup zrealizowany na podstawie umów kontraktacji i skup poza kontraktacją;

2) szyszki chmielu goryczkowego według odmian, ze wskazaniem ich pochodzenia z rejonów uprawy, w podziale na skup zrealizowany na podstawie umów kontraktacji i skup poza kontraktacją.

XV.

 Rynek włókna lnianego i konopnego

Długie włókno lniane, krótkie włókno lniane lub włókno konopne, dla których jest ustalana cena sprzedaży.

XVI.

 Rynek produktów rolnictwa ekologicznego

Produkty rolnictwa ekologicznego, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) mięso wołowe w elementach;

2) mięso wieprzowe w elementach;

3) mleko krowie, owcze i kozie;

4) jaja;

5) owoce lub warzywa, z podziałem na poszczególne gatunki.

______

1) Rozporządzenie 68/316/EWG z dnia 12 marca 1968 r. ustalające kody jakości świeżych kwiatów ciętych i świeżych liści ozdobnych (Dz. Urz. WE L 071 z 21.03.1968).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  31

(uchylony).

1 § 2 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.
2 § 2 ust. 2 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.
3 § 2 ust. 2 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.
4 § 3 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.
5 § 4 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.1.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 2006 r.
6 § 4 ust. 7 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.1.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 2006 r.
7 § 4 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.1.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 2006 r.
8 § 4 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.1.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 2006 r.
9 § 5 pkt 1 lit. g) dodana przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.
10 § 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.
11 § 5 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.
12 § 5 pkt 2b dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.
13 § 5 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.
14 § 5 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.
15 § 6 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.
16 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.
17 § 11 pkt 1 lit. a):

- zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.1.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 2006 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.

18 § 11 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.
19 § 11 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.
20 § 11 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.
21 § 11 pkt 16 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.
22 § 12 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.
23 § 12 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.
24 § 12 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.
25 § 12 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 5 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.
26 § 12 ust. 2 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.
27 § 13 ust. 1 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.

28 § 13 ust. 2 pkt 6:

- dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.1.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.

29 § 13 ust. 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.1.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 2006 r.
30 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.1.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 10 października 2006 r. (Dz.U.06.193.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.

31 Załącznik nr 2 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.1.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 2006 r.