Art. 26b. - Zawody pielęgniarki i położnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2702 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  26b. 

(uchylony).