Art. 17. - [Tajemnica zawodowa] - Zawody pielęgniarki i położnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2702 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  17.  [Tajemnica zawodowa]
1. 
Pielęgniarka i położna są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:
1)
tak stanowią odrębne przepisy;
2)
zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
3)
pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
4)
zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
3. 
Pielęgniarka i położna, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.