Art. 15i. - [Finansowanie stażu podyplomowego; wynagrodzenie lekarza stażysty] - Zawody lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1731 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2023 r. do: 13 kwietnia 2023 r.
Art.  15i.  [Finansowanie stażu podyplomowego; wynagrodzenie lekarza stażysty]
1. 
Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami:
1)
polskimi zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa,
2)
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa,
3)
innego państwa niż Rzeczpospolita Polska oraz państwo członkowskie Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa

- zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. Koszt obsługi tego zadania wynosi 123 zł za każdego finansowanego lekarza stażystę.

2.  26
 Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, w tym na pokrycie kosztów obsługi, o której mowa w ust. 1, przekazuje marszałkowi województwa właściwy wojewoda na podstawie umowy zawartej między właściwym wojewodą a marszałkiem województwa. Umowa ta określa wysokość środków oraz sposób i tryb ich przekazywania i rozliczania.
3. 
Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, marszałek województwa przekazuje:
1)
podmiotowi prowadzącemu staż, z którym lekarz stażysta zawarł umowę, o której mowa w art. 15a ust. 1;
2)
okręgowym izbom lekarskim;
3)
podmiotom, o których mowa w art. 15c ust. 8 pkt 1 i 3.
4. 
Lekarz stażysta otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 27  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801 oraz z 2022 r. poz. 1352) i ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 30 marca każdego roku.
26 Art. 15i ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2770) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
27 Obecnie ogólne określenie przedmiotu ustawy brzmi: o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1942), która weszła w życie z dniem 25 października 2018 r.