Art. 14. - [Tajemnica zawodowa] - Zawód psychologa i samorząd zawodowy psychologów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1026 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2019 r.
Art.  14.  [Tajemnica zawodowa]
1. 
Psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
2. 
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:
1)
poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób;
2)
tak stanowią ustawy.