Art. 69. - [Delegacja ustawowa - oznakowanie, tryb i zasady wystawiania recept przez lekarzy weterynarii] - Zawód lekarza weterynarii i izby lekarsko-weterynaryjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.154 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2023 r.
Art.  69.  [Delegacja ustawowa - oznakowanie, tryb i zasady wystawiania recept przez lekarzy weterynarii]

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w drodze rozporządzenia, określi oznakowanie, tryb i zasady wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt w sytuacji gdy brak jest weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu, z uwzględnieniem w szczególności grup zwierząt, przypadków oraz warunków, z zachowaniem których mogą być wystawiane recepty, oraz ich wzór uprawniający do nabycia produktów leczniczych za opłatą, sposób zaopatrywania w druki recept, kontroli ich wystawiania, realizacji i stosowania.