Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.81.544

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 18 sierpnia 1920 r.
o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawach cywilnych osób pozostających w służbie czynnej wojska polskiego. *

Art.  1.

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych, do których, jako strona pozwana, choćby łącznie z innemi osobami, wpływa osoba pozostająca w służbie czynnej w wojsku polskiem tudzież postępowanie egzekucyjne przeciwko tym osobom zawiesza się na trzy miesiące od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia bądź z urzędu, bądź na żądanie pozwanej strony po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia.

Przepis ten nie stosuje się:

a) do wojskowych, którzy pozostawili pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw sądowych w ich imieniu;
b) do zobowiązań powstałych po wstąpieniu pozwanego do służby wojskowej.

Postępowanie sądowe zawiesza się również w razie wstąpienia do służby czynnej w wojsku polskiem pełnomocnika strony do czasu zastąpienia go przez innego pełnomocnika lub do czasu wezwania samej strony, której pełnomocnik wstąpił do wojska.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrom Sprawiedliwości i Spraw Wojskowych.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia ogłoszenia. Rada Ministrów może zarówno przedłużyć, jak i skrócić termin (art. 1) mocy obowiązującej niniejszego rozporządzenia.

* Moc obowiązująca niniejszego rozporządzenia zostaje przedłużona do dnia 24 lutego 1921 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1920 r. w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 18 sierpnia 1920 r. o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawach cywilnych dla osób, pozostających w służbie czynnej wojska polskiego (Dz.U.20.106.701).

Moc obowiązująca niniejszego rozporządzenia zostaje przedłużona do dnia 24 maja 1921 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1921 r. w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 18-go sierpnia 1920 r. o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawach cywilnych dla osób pozostających w służbie czynnej wojska polskiego (Dz.U.21.18.102).